Шота Руставелі. Вітязь в тыгровуй шкуры

Переклад  Федора Климчука на говірку села Симоновичи Дрогичинського району

В С Т У П Л Е́ Н І Е

1.       Той, шо сотворы́в Світ свэ́ю вылы́кыю сы́лыю,

Шо з горы́, з нэ́ба, вдыхну́в ду́шы в створэ́ння,

Шо нам, лю́дюм, дав світ, в яко́му нымаві́сты кы́лько вся́кого хороства́,

То ка́жон цар з ёго́ вы́дом похо́ж на Ёго́ всім.

 

 1. О Бо́жэ яды́ный, Ты сотворы́в выд ка́жного ті́ла,

Поможы́ (Пудсо́б) мыні́, дай мыні́ сы́лу зду́жаты дыя́вола;

Дай мыні́ в сэ́рцэ ого́нь тых, шо лю́блять однэ́ одного́,

і коб був вин в мынэ́ до са́мыйі смэ́рты;

Прылё́кшай мыні́ но́шу грыхы́в, шо нысты́ йійі́ трэ́ба на той світ.

 

 1. Ля Льва, яко́му прыдае́цьця пі́ка, шчыт і міч,

Ля Льва Тама́ры з мы́лым вы́дом і чо́рныю косо́ю,

Як рызыкну́в я пі́сьнію похвалы́ты йійі́.

Бо оно́ ты́йі, шо на йійі́ ды́вляцьця

жыву́ть тоды́ в найби́льшому добрі́ шчя́сьця.

 

 1. Похва́лымо цары́цю Тама́ру, пролыва́ючы гы́ркы слё́зы.

Я і впырі́дж оспі́вував йійі́ од душі́ (шчы́ро).

Чырні́лом було́ «гітэровэ» го́зыро, пыро́м – лёкоту́н-чырі́т.

А сэ́рцэ того́ хто, почу́е ту́ю пі́сню, бу́дэ проны́занэ пі́кыю гострі́зныю.

 

 1. Вылы́ мыні́ на йійі́ сла́ву зложы́ты стіхы́,

шоб воны́ свойі́м зву́ком солоды́лы сэ́рцэ;

Вылы́ в пісня́х охвалы́ты йійі́ бро́вы, ві́йі, ко́сы, гу́бы румя́ны

І шчы́лный радо́к бі́лых зубы́в.

Роскры́шыцьця і твэ́рдый ка́мэнь на кува́длы з мня́хкого го́лова.

 

6.       Допі́ро, шоб хорошэ́ сказа́ты сло́во, мыні́ трэ́ба сэ́рцэ і умі́нне;

Дай мыні́ сы́лу і поможы́ одда́ты ро́зум, шо ты дарова́ла, ля творі́ння;

Гэ́тым помо́жымо ля Таріэ́ла, шо вгы́дный бу́ты спомынё́ным

в хоро́шых (хва́йных) стіха́х,

І всім тром, як со́колы, гыро́ям, шо нырозлы́йвода́; в душі́

і ді́лы воны́ всі ра́зом.

 

 1. Дава́йтэ ся́дьмо; по Таріэ́ловы лле́мо мы слё́зы пролы́йны-ныскончо́ны.

Хто зопра́вды роды́вся на світ похо́жый на ёго́!

Сів я, Руставэ́лі, з проны́заным з-за ёго́ сэ́рцэм.

І напыро́д то́е, шо було́ про́сто так роска́занэ,

я зложы́в стіха́мы, бы жэ́мчуг наны́занымы.

 

 1. Я, Руставэ́лі, взя́вся за гэ́тэ рымысло́

З-за тэ́йі, з-за якэ́йі нымаві́сты як поку́тую;

Я заныду́жав, бо тому́, хто лю́быть,

ныскы́ль ныма́ ліка́рства (лыка́рства).

Чы хай дасьць мыні́ по́правку, чы зэ́мню ля ті́ла.

 

 1. Гэ́то пырсі́дськэ сказа́ніе, пырывэ́дянэ на мо́ву грузі́нську,

Бы найдоро́жчый скарб трэ́ба шанова́ты й бырыжты́.

Я взяв і пырыказа́в стіха́мы, попрацёва́в нылё́гко.

Хай вэ́лычна і росхоро́ша огла́дыть свэ́ю доло́нію.

 

 1. Заслі́пляны е́ю мойі́ го́чы пра́гнуть знов пуба́чыты йійі́.

Сэ́рцэ коха́ннем охва́чанэ, і моя́ до́ля – блука́ты по сві́ты.

Хто вла́голыть йійі́ задово́лытысь тым, шоб спалы́ты мое́ ті́ло,

оно́ коб да́ты душі́ ра́ду.

І вжэ почті́ гото́вы явы́тысь стіхы́ хвалі́ння трохвы́ды.

 

 1. Кому́ шо дано́ до́лію, хай тым і здово́люйіцьця;

Роби́тнык – хай ро́быть, солда́т – хай жывэ́ одва́жным;

Той, шо лю́быть свою́ до́лю і доту́ркуйіцьця, коб йійі́ пові́даты,

Хай ныко́го ны су́дыть і ёго́ ны бу́дуть суды́ты (і ны бу́дэ су́джаный).

 

 1. Поэзія (Стіхы́) с пэ́ршого почя́тку – гэ́то одна́ з часте́й му́дрості;

Бо́жэ в юй трэ́ба бра́ты по-бо́жому, бо од йійі́ вылы́ка по́льза (коры́сть).

І здово́лыцьця е́ю той, хто йійі́ позна́е, чолові́к вгы́дный.

До́вга мо́ва ка́жыцьця коротко́, от гэ́тым і до́бра поэ́зія.

 

 1. Як кынь сыбэ́ пока́жэ в до́вгуй доро́зы і пры ху́ткуй йізді́,

Грак в мнячя́ – в гранні́, чы ло́вко замахнэ́цьця, чы поцэ́лыть сту́кнуты,

[Як коня́ выпробо́вуе до́вга доро́га і ху́тка йізда́,

Грака́ в мняч – пляц, ло́вкость маха́ння, вцэ́люванне,]

Гэ́так са́мо й поэ́т – чы вмі́е склада́ты до́вгы стіхы́

і замо́вкнуты, як говоры́ты ныма́ про шчо

і стіх стано́выцьця слабы́й.

 

 1. Прыдыві́тэсь на поэ́та і ёго́ робо́ту над стіха́мы тоды́,

Як в ёго́ сла́бнэ сы́ла сло́ва і бідні́шае стіх –

Чы ны вкороты́ть вин свэ́йі мо́вы, чы ны ста́нэ говоры́ты ма́ло,

Чы зумі́е, як правды́чный зух, сту́кнуты в мнячя́,

показа́ты вылы́ку одва́гу.

 

 1. Пэ́ршэ: Поэ́том ны зову́ть того́,

хто склав одного́-два стішкы́.

Хай ны ду́мае, шо вин такы́й, бы до́бры поэ́ты.

Гы́нчый ска́жэ однэ́-дьві сло́вы-строкы́,

А всэ торо́чыть: «Мое́ лі́пшэ», впарту́е бы козё́л.

 

 1. Дру́гэ: Мале́нькы стішкы́ – до́ля слабэ́нькых поэ́тыкув.

Воны́ ны спосо́бны доложы́тысь, шоб пудобра́ты тако́е сло́во,

яко́е проны́зувало б сэ́рцэ.

Я прыру́мнюю йіх до молоды́х охо́тнікув з нывда́чным лу́ком;

Воны́ ны мо́жуть забы́ты вылы́кого зві́ра, а ту́ляцьця до дрі́бныйі дычі́.

 

 1. А трэ́тя чясть годы́цьця ля бынкэ́тув, спі́вув,

Шоб роскошова́ты, забавля́тысь, насмі́хуватысь с това́рышув

чы жартова́ты з йіх.

Йі́хы стіхы́ нам до́бры, як ска́заны до то́лку.

Алэ́ поэ́том ны зову́ть того́, хто ны мо́жэ сотворы́ты        чого́сь вылы́кого.

 

 1. Поэ́т ны повы́дён напра́сно (да́рма) тра́тыты свою́ пра́цю.

Одна́ оно́ повы́дна бу́ты тэ́ю, кого́ любы́ты,

одну́й юй вин оно́ му́сыть кла́нятысь,

Ля йійі́ вин му́сыть творы́ты, одну́ йійі́ му́сыть

росхва́люваты й прославля́ты.

Окры́м йійі́ ныко́го ны хоті́ты,

ля йійі́ мо́ва ёго́ му́сыть му́зыкыю звыні́ты.

 

19.     Пові́дайтэ за́рэ про мынэ́: оспі́вую я ту́ю, яку́ю оспі́вував;

Гэ́тэ я лычу́ ля сэ́бэ вылы́кыю сла́выю і ны соро́мнюсь гэ́того.

Вона́ – жы́тка моя́ бызжя́лосна, бы ті́гра;

Йійі́ ймэ́нне та́йно называ́ю я знов і росхва́люю йійі́.

 

 1. Скажу́ про са́му пэ́ршу, са́му чы́сту любо́в –   вона́ Бо́жа, ныбэ́ська;

Йійі́ тру́дно вы́казаты, сказа́ты зрозумі́лыю мо́выю.

Вона́ – ді́ло ныбэ́снэ, шо зныма́е вго́ру.

Хто постара́йіцьця йійі́ в собі́ ма́ты,

трэ́ба, коб ны дывы́вся (коб ны зважя́в) ны на я́кэ лы́хо.

 

 1. Гэ́ту любо́в розу́мны ны мо́жуть росшоло́паты,

Язы́к вто́мыцьця, гу́шы слу́хаючых олохну́ть;

Ганьби́вна така́я любо́в (я вжэ сказа́в),

яка́я схо́дыцьця с ті́лом.

А высо́ку любо́в пырыйма́ють, як ны дохо́дять до роспу́сты,

а млі́ють здалі́к.

 

 1. «Мыджну́ром» ара́бы зову́ть гаря́чого і твэ́рдого до само́го сыбэ́;

Бо гарачы́цьця вин з-за кло́потув,

шо ны добыва́йіцьця того́, шо хоті́в бы.

Одны́ наблы́жуюцьця до Бо́га, натомы́вшысь, росхо́дячысь вэ́драмы,

А в другы́х – нату́ра ныґэ́дла, воны́ кру́тяцьця ко́ло хорошу́х.

 

 1. Мыджну́р трэ́ба коб був хоро́шый, бы со́нцэ,

Розу́мный, бога́тый, шчо́дрый, молоды́й, во́льный,

Шоб хорошэ́ говоры́в, був кмі́тлывый, тырплячкы́й,

шоб міг поборо́ты ду́жого;

А хто хоч кро́хы ны такы́й, то той вжэ ны мыджну́р.

 

24      Любо́в – гэ́то росхоро́шэ ді́ло, яко́е тя́шко пові́даты;

Любо́в – ні́шо само́е собо́ю, йійі́ ны прырумня́йіш до роспу́сты;

Вона́ – однэ́, роспу́ста – гы́нчэ,

по́мыз йі́мы нымаві́сты яка́я быздэ́нныця.

Ны блё́тайтэ однэ́ й дру́гэ, а послу́хайтэ, шо я кажу́.

 

 1. Мыджну́р трэ́ба, коб був ві́рный, а ны йшов у псю́ю,

Як розлу́чыцьця вин з мы́лыю, то трэ́ба, коб всэ ёмч

му́чывся, ны нахо́дыв собі́ мі́сьця, зотха́в по юй.

Трэ́ба, коб ёго́ сэ́рцэ було́ зда́влянэ однэ́ю,

на́вэть як вона́ ныпрыві́тча чы го́стра.

Лычу́ за га́ньбу быз душі́ любо́в, цылова́нне, росцыло́вуванне.

 

 1. Тако́е хай мыджну́р ны зовэ́ любо́в’ю;

Тыпэ́р хоті́ты однэ́йі, вза́втра дру́гыйі

і ны му́чытысь од розлучя́ння, –

Гэ́то похо́жэ на дытя́чы за́бавкы зылыпанова́тых;

Правды́чный мыджну́р – хто пырыбо́руе людськы́йі споку́сы.

 

 1. Любо́в – гэ́то, по-пэ́ршэ – ны выка́зуваты, тайі́ты свою́ му́ку,

Завсі́ды помыта́ты про мы́лу, завсі́ды стара́тысь одному́ бу́ты,

Здалі́к млі́ты, здалі́к стоконы́тысь,

здалі́к поку́туваты, здалі́к горі́ты,

Пырыно́сыты злысть мы́лыйі, боя́тысь йійі́, трыпыта́ты пы́рыд е́ю.

 

 1. Мыджну́р трэ́ба коб ныко́му ны каза́в про то́е, чого́ хо́чэ;

Трэ́ба коб напра́сно ны стогна́в, ны обныславля́в мы́лу,

Трэ́ба коб нычы́м ны пока́зував свою́ любо́в,

ны выкрыва́в сыбэ́ ныгдэ́;

Му́ка з-за йійі трэ́ба коб здава́лась ёму бынкэ́том,

з-за йійі́ вин, як трэ́ба, то му́сыв бы пойты́ в ого́нь.

 

 1. Як ны оду́раный, то хто дові́рыцьця тому́,

хто рострэ́плэ про свою́ мы́лу,

Яку́ю по́льзу, кро́мы врыда́, зро́быть вин собі́ і юй;

Як мо́жэ просла́выты вин йійі́, як ужэ́ слова́мы йійі́ обнысла́выв,

І з-за чого́ дово́дыть до му́кы свою́ мы́лу!

 

 1. Дыву́юсь, чого́ чолові́к прытворя́йіцьця, шо лю́быть свою́ мы́лу,

Чого́ позо́рыть мы́лу, ту́ю, шо лю́быть,

Яка́я так стоконы́цьця по ёму́, ра́няна в ду́шу йім!

Як вин йійі́ ны лю́быть, то чого́ ны грэ́буе е́ю,

чого́ вин обныславля́е йійі́, як грэ́буе.

Алэ́ лыхо́му чолові́ковы обгово́руванне доро́жчэ за ду́шу й сэ́рцэ.

 

 1. Як мы́лый пла́чэ з-за мы́лыйі, слё́зы ёго́ опра́вдуюцьця;

Блука́нне, самы́тность хорошя́ть ёго́ і залы́чяцьця ёму́,

бы блука́нне по сві́товы;

Трэ́ба, шоб вин спомына́в про йійі́ сам собі́

і шоб ны́ґды ны лычы́в сыбэ́ розвя́заным з е́ю;

Ліпш, шоб, як жывэ́ш ра́зом з людьмы́,

то коб ны каза́в йім про свою́ любо́в.

 

СКАЗ ПРО РОСТЫВА́НА, ЦАРЯ́ АРА́БСЬКОГО

 

 1. Був в Ара́війі Ростыва́н, цар шчаслы́вый по Бо́жуй во́лі,

Вэ́лычный, шчо́дрый, ны хвасту́н,

мав вылы́кэ ви́йсько, мно́го ві́тязюв,

Справыдлы́вый і мылосэ́рный, высё́лый і до́брэ роспоражя́вся,

Сам – солда́т отпові́дный і шэ до того́ хорошэ́ говоры́в.

 

 1. Дру́гыйі дыты́ны ны було́ в царя́ – оно́ одна́ дочка́,

Свыты́ло, шо ся́яло на ввэсь світ, сёромно́ бы со́нцэ;

Як хто дывы́вся на йійі́, то вона́ в ёго́

одбыра́ла сэ́рцэ, ро́зум і ду́шу.

Трэ́ба вэ́льмы розу́мна люды́на, і шоб на́тто хорошэ́

вмів говоры́ты, шоб росхвалы́в йійі́.

 

 1. Йійі́ ймэ́нне – Тынаты́н – гэ́тэ трэ́ба зна́ты!

Як вона́ ста́ла на порі́, то була́ ясні́ша за со́нцэ.

Цар склы́кав візі́рув, сам сыды́ть гоноро́вый і спокы́йный.

Посады́в йіх ко́ло сэ́бэ, почя́в з йі́мы мы́ло говоры́ты.

 

 1. Каза́в: «Пыта́ю про ді́ло, яко́е трэ́ба ра́зом обговоры́ты.

Як кві́тка на ро́жы со́хнэ й в’я́нэ,

Вона́ опада́е, а в хоро́шому садко́вы зацві́тае дру́га кві́тка.

Ля мэ́нэ со́нцэ зайшло́, я огляда́ю поночо́ту, тэ́мну ныч.

 

 1. Я свое́ оджы́в, ста́рость да́выть мынэ́, гэ́то са́ма тя́шка хворо́ба;

Ны тыпэ́р, то вза́втра я вмру – так жывэ́ на сві́ты.

Шо гэ́то за світ, як вин мышя́йіцьця с поночо́тыю?!

Мою́ дыты́ну Тынаты́н, яка́я хорі́шча за со́нцэ, поса́дымо на ца́рыство».

 

 1. Вызі́ры отказа́лы: «Наш цар, на́шо ты позво́лыв говоры́ты

собі́ про свою́ ста́рость;

На́вэть як ро́жа всо́хнэ, то мы зно́в-такы му́сымо здово́люватысь е́ю,

Бо йійі́ мана́ і хоро́шый цвіт всэ́-такы найлі́пшы за всэ».

«Чы ж мо́жэ зрумня́тысь зоря́ с стары́м мі́сяцем?!»

 

 1. «Ны позво́ль собі́ говоры́ты, наш цар.

Ва́ша ро́жа шэ ны зов’я́ла,

Ва́шэ ра́йінне, на́вэть і нычо́гэ, лі́пшэ, чым чужо́е до́брэ;

Алэ́ трэ́ба задово́лыты биль Ва́шого сэ́рця;

Гэ́так ліпш, дай ца́рствуваты туй, шо скоры́ла со́нцэ.

 

 1. Хоч молоды́ця вона́, алэ́ цары́цію вона́ ро́джана Бо́гом;

Ны лы́жымось до Вас, вона́ ві́дае, як ца́рствуваты, –

мы гэ́тэ чя́сто говоры́лы ны пры Вас;

Йійі́ робо́та, як і йійі́ бляск, стано́вляцьця выдны́мы,         бы со́нцэ:

Дыты́на льва, вин чы вона́, гэ́такы бы лів (лев)».

 

 1. Автанді́л був спаспэтом (начя́льніком ви́йська),

сы́ном амірспасолара (начя́льніка начя́льнікув ви́йська),

Стройні́шый за кыпары́са, ро́слый,         похо́ж на со́нцэ й на мі́сяця,

Шэ быз бороды́, бы хруста́ль (роса́)       з душе́ю откры́тыю.

Ёго́ шоломы́ло хороство́ ві́ей Тынаты́н.

 

41.     В своё́му сэ́рцы до йійі́ вин тайі́в любо́в,

Од розлу́кы з е́ю, як ны ба́чыв йійі́, то ёго́ шчо́кы былі́лы,

А як пуба́чыть йійі́, то зарумя́нювався знов,

оно́ ра́на становы́лась глы́бшыю.

Наво́дыть жяль така́я любо́в,          шо ро́быть чолові́ка прыкадлу́шаным.

 

 1. Як цар позво́лыв собі́ об’явы́ты, шо ца́рствоватымэ дочка́,

Автанді́ла охваты́ла ра́дость, прыты́хла ёго́ биль;

Вин поду́мав: «Чя́сто бу́ду ба́чыты йійі́ стройню́шчый стан,

Мо́жэ найду́ лыка́рство од свэ́йі ну́джы!»

 

 1. По Ара́війі вылы́кый волода́р ара́був дав прыка́з:

«Мою́ Тынаты́н я, йійі́ ба́тько, посады́в цары́цію;

Хай осві́тыть вона́ всіх, бы я́сное со́нцэ.

Прыхо́дьтэ і дыві́тэсь всі, хто хва́лыть і сла́выть».

 

 1. Прышлы́ всі ара́бы, поби́льшав гурт бога́тых.

Автанді́л – начя́льнік ви́йська вылы́кого,         як со́нцэ хоро́шый;

Вызі́р Сограт – найблы́жчый до царя́ з ёго́ свы́ты,

Як воны́ поста́вылы тро́на, то сказа́лы:

«Цыны́ ёму́ ныма́!»

 

 1. Ба́тько выдэ́ Тынаты́н с ся́ючым вы́дом,

Посады́в йійі́ і на го́лову вынця́ наложы́в свэ́ю вла́сныю руко́ю,

Дав в ру́кы скы́пытра і зложы́в на йійі́ ца́рську одэ́жу.

Ді́вчына, як со́нцэ, ды́выцьця на всіх, пробыва́ючы гочы́ма.

 

 1. Одыйшлы́ і поклоны́лысь цар і ёго́ ви́йсько,

Благословы́лы і посады́лы йійі́ цары́цію,

охвалы́лы йійі́ мно́го хто з ра́зных місьце́й;

Затрубі́лы в тру́бы, а кымвалы солоды́лы йіх слух.

Ді́вчына пла́чэ і лле слё́зы, опуска́е чо́рны ві́йі.

 

 1. Сыді́ты на ба́тьковському тро́ны вона́ лычы́ла сыбэ́ ныдосто́йныю,

То й пла́чэ, шчо́кы облыва́юцьця слёзьмы́;

А цар гу́чыть: «Ка́жон ба́тько чы ма́ты замі́нюйіцьця дыты́ныю,

По́кыль ны збуло́сь гэ́тэ, яркы́й ого́нь ны пога́с в мыні́».

 

 1. Вылі́в: «Ны плач, моя́ до́ню, вы́слухай то́е, шо я скажу́:

Тыпэ́р ты поклы́кана на́мы ста́ты цары́цію в Ара́війі,

З гэ́тыйі поры́ гэ́тэ ца́рыство дові́ранэ тобі́.

Робы́ діла́ му́дро. Будь ныхвастлы́выю і россу́длывыю.

 

 1. Гэ́так са́мо, як на ро́жу, так і на гный, со́нцэ одна́ково сві́тыть.

Хай і тобі́ ны надойі́сьць бу́ты до́брыю і до зна́тных, і до просты́х!

Шчо́дрый і ныпокы́рлывого покоры́ть, а одда́ный – і так одда́ный.

Шчо́дро наді́люй, бо й мо́рэ бырэ́ й оддае́ во́ду.

 

 1. В царі́в шчо́дрость – бы кыпары́с, шо вы́рос в Эдэ́мы;

шчо́дрому коры́цьця ка́жон, на́вэть і врыдню́га;

Назапа́шанэ – до́брэ, алэ́ яка́я коры́сть запаса́ты по-дурно́му.

Шо оддасы́ – то твое́, а чого́ ны оддасы́, прыхавнэ́ш – то́е пропа́ло».

 

 1. Гэ́ту ба́тькову нагу́ку дочка́ з ро́зумом слу́хала,

Прыслухо́вувалась, вду́мувалась, ра́йінне юй ны надокучя́ло;

Цар бынкытува́в і высылы́вся;

Тынаты́н коры́ла со́нцэ, а со́нцэ намага́лось бу́ты, бы Тынаты́н.

 

 1. Поклы́кала свого́ учі́тіля, ві́рного, одда́ного

І сказа́ла: «Мою́ казну́, шо ты опычя́тав, прынысы́ мыні́,

Пода́й сюды́ всэ, шо мое́, шо царё́выйі дочкы́!»

Подалы́ юй, роздала́ вона́ нымаві́сты кы́лько всёго́ вся́кого.

 

 1. Того́ дня роздала́ вона́ всэ, шо з малэ́йі зобра́ла,

Так шо вона́ обога́тыла і просты́х, і зна́тных.

Пото́м прыказа́ла: «Я зроблю́ однэ́ ді́ло, шо мынэ́ ба́тько догучы́в,

Хай ныхто́ ны хава́е мойі́ ска́рбы»

 

 1. Прыказа́ла: «Іді́тэ, очыні́тэ, дэ оно́ е мойі́ скарбі́нкы!

Пэ́ршый ко́нюх, жыны́ сюды́ ста́ткы і чэ́роды ко́нэй!»

Прыгна́лы юй, роздала́ вона́ нымаві́сты кы́лько,

шчодрота́ юй ны надокучя́ла.

Ви́йсько грыбло́ собі́ всэ дорого́е, бы розбо́йнікы.

 

 1. Опорожня́лась вся йійі́ скарбы́нка, бы то́е, шо добулы́ на войні́;

Забыра́лысь ко́ны ара́бськы, хохо́ляны, гла́дкы;

Вона́ була́ похо́жа шчодрото́ю на бу́ру, шо налыті́ла з нэ́ба;

Ныко́го вона́ ны оста́выла с поро́жнымы рука́мы, ны мужыка́, ны ба́бу.

 

 1. Пройшо́в пэ́ршый дэнь бынкэ́ту, подава́лы пытте́, йіду́, садовыну́;

На бынкэ́товы було́ нымаві́сты кы́лько ви́йська.

Цар опусты́в го́лову і зажуры́вся.

«Чого́ вин засмуты́вся, шо тра́пылось?» – ста́лы око́ла ты́хо говоры́ты.

 

 1. На найпочотні́шому мі́сьці сыды́ть ри́мня со́нцёвы,

Автанді́л, дорогы́й ля тых, хто ды́выцьця на ёго́,

Начя́льнік ви́йська, спра́вный, як ті́гра чы лів (лев);

Візі́р, стары́й Согра́т, сам з йім по́руч сыды́ть;

Сказа́лы воны́ оды́н одному́:

«Шо му́чыть царя́, чого́ вин побылі́в?»

 

 1. Сказа́лы: «Напэ́вно цар вбы́вся в ня́ку нывысё́лу ду́мку,

Бо тут ёго́ ныц ны повы́дно засмуты́ты».

Автанді́л сказа́в: «Согра́т, спыта́ймо, хай ска́жэ нам,

чого́ вин одвырну́вся од нас,

Одва́жмось пожартова́ты з йім – нывжэ́нь вин ны одозвэ́цьця?»

 

 1. Вста́лы Согра́т і Автанді́л хоро́шый, ста́ном стри́йный,

Налылы́ по ку́бковы, пудыйшлы́ до царя́ покы́рно;

Пы́рыд тым ста́лы на колі́на, всмі́хуючысь.

Візі́р хорошэ́ заговоры́в:

 

 1. «Зажуры́вся ты, цар, ны высё́лый твий выд.

Ты ма́йіш ра́цыю: згы́нула скарбы́нка ва́ша тя́шка і дорога́я.

Всэ роздае́ дочка́ ва́ша шчы́ро, од душі́;

Ліпш було́ б ны сады́ты йійі́ цары́цію, на́шо наробы́в собі́ быды́!»

 

 1. Цар вы́слухав ёго́, смыючы́сь подывы́вся на ёго́;

Здывова́вся, як одва́жывся вин на гэ́тэ,

як рызыкну́в сказа́ты такы́йі слова́.

«До́брэ ты зробы́в, – подя́кував, позы́чыв добра́,

Хто доганя́тымэ мынэ́ за ску́пость,         то трэ́плэ ныпра́вду».

 

 1. «Ны то́е мынэ́ трыво́жыть, візі́р, а от шо мыні́ ны дае́ зупоко́ю:

Сста́рывся я, оджы́в свойі́ молоды́йі ро́кы,

І ныма́ чолові́ка у всёму́ на́шому ца́рыствы,

Якы́й пырыйня́в бы од мынэ́ ді́ло одва́гы».

 

 1. «Одна́ в мынэ́ дочка́, вы́гучана гэ́так;

Биг ны подарова́в мыні́ сы́на, –

така́я до́ля вы́пала мыні́ на гэ́тому сві́ты, –

А сын міг бы бу́ты гэ́такым, як і я, стрылэ́ць і вмі́лый гра́ты в мнячя́.

Кро́хы похо́жый на мынэ́ Автанді́л, то́жэ мно́ю згодо́ваный».

 

 1. Гоноро́вый ві́тязь с пова́гыю прыслухо́вувався до мо́вы царя́.

Опусты́вшы го́лову, вин осмыхну́вся, всмі́шка хорошы́ла ёго́.

Бляск ёго́ зуби́в освыты́в поля́.

Цар пыта́е: «Чого́ ты смые́сься, скажы́, ны соро́мся мынэ́?»

 

 1. І знов ка́жэ: «Ны ві́ду, чого́ ты смые́сься з мынэ́,

шо тобі́ ны до вподо́бы в мыні́?!»

Ві́тязь одказа́в с пова́гыю: «Я скажу́ тобі́, алэ́ напыро́д пообышчя́й мыні́,

Шо ска́занэ мно́ю ны вгнывы́ть тыбэ́, ны вкры́вдыть, ны розозлы́ть,

Ны полы́чыш мынэ́ наха́бным і ны покара́йіш за гэ́тэ».

 

 1. Цар став спрычя́тысь (ны согласы́вся):

«Не, ны вгнывы́ть мынэ́ ска́занэ тобо́ю на́вэть кры́вднэ сло́во!»

Покля́вся вин жы́ттем Тынаты́н, шо була́ хорі́шчыю за со́нцэ.

Тоды́ став говоры́ты Автанді́л:

«То допі́ро я посмі́ю сказа́ты:

Ны задава́йсь, шо найлі́пш вмі́йіш з лу́ка стрыля́ты, ліпш ны хвалы́сь.

 

 1. Ва́шэ ны́шчо, Автанді́л, лі́пшый стрылэ́ць за вас,

От поспо́рмо, возьмі́мо за сві́дкув ва́шых-такы солда́т:

Хто зрумня́йіцьця зо мно́ю на сы́лу і вмі́нне? –

вытэ́ сказа́лы ж, шо нычо́го бра́ты слова́ наза́д.

Хай мняч і по́лэ россу́дять нас».

 

 1. Цар сказа́в: «Я ны пропушчу́ тако́го трапу́нку, шоб помі́ратысь с тобо́ю.

Ты ж сказа́в: бу́дымо стрыля́ты, то вжэ ны отступа́ймо;

Хай нас прово́дять на́шы найлі́пшы солда́ты, як сві́дкы;

Тоды́ пока́жэ по́лэ, кого́ бу́дымо хвалы́ты».

 

69.     Автанді́л послу́хав, так і зробы́лы.

Смыя́лысь, жартова́лы, бы обо́е булы́ молоды́йі;

булы́ дыліка́тны і мы́лы оды́н до одного́;

Пырыбы́лы ру́кы і договоры́лысь,

шо той, чый бу́дэ вэрх, то тры дні быз шя́пкы ходы́тымэ.

 

 1. І шэ прыказа́в цар: «Хай з на́мы пойі́дэ двана́ццэть чыля́дныкув,

А шэ двана́ццэть подава́тымуть стрі́лы, пособля́тымуть;

Оды́н твий Шырмаді́н мо́жэ спра́вытысь так, як воны́ всі.

Ра́няных і забы́тых хай лы́чять чэ́сно і хай ны вмыля́юцьця».

 

 1. Охо́тнікам цар сказав: «Поля́ обйіжджя́йтэ,

Огля́дайтэ, дэ би́льшы чэ́роды звырі́в,    з-за гэ́того йі́дьтэ».

А солда́т заста́вылы зобра́тысь:

«Прыхо́дьтэ, збыра́йтэсь.

Ко́нчывся бынкы́т, дэ мы до́брэ высылы́лысь».

 

 

 

Ц А Р   Р О С Т Ы В А Н   І   А В Т А Н Д І Л

Н А   О Х О́ Т Ы

 

 1. Ранэ́нько прыбу́в стри́йный цвіт лілі́йный – Автанді́л;

Вбра́ный в пу́рпурнэ, з быля́во-румя́нымы шчо́камы;

На плэ́чы була́ накы́няна позлачкова́та накы́дка;

Був хоро́шый, як со́нцэ, ві́тязь з мыче́м.

Сыдо́к на бі́лому коні́, пудйі́хавшы, запро́шував царя́ отпра́вытысь.

 

 1. Зобра́вся цар, сів на коня́

і вы́йіхалы на охо́ту;

Поля́ око́ла булы́ обста́вляны ряда́мы людэ́й;

Було́ гомонко́, як на свя́то, солда́ты вкры́лы поля́,

Заложы́лысь, шо воны́ стрыля́тымуть в звырі́в.

 

 1. Цар прыказа́в: «Двана́ццэть чыля́дныкув, іді́тэ ра́зом з на́мы,

Дава́йтэ пру́ткы лу́кы, подава́йтэ стрі́лы,

Лычі́тэ вы́стрэл ка́жного, дыві́тэсь, хто як цыля́е!»

Дыч ста́ла прыбува́ты з усі́х конці́в по́ля.

 

75.     Прыгна́лы нымаві́сты якы́й табу́н звырі́в –

Оле́ні, ко́зы і кула́ны, се́рна – ввэрхскаку́ха.

Йіх наганя́лы ца́рськы лю́дэ і слу́гы –

шо мо́жэ бу́ты хорі́шчэ, прыятні́шэ ля го́ка за тако́е хороство́!

От лук і стрыла́, і рука́ ны то́мыцьця.

 

76.     Пыл, зру́шаный копы́тамы йі́хых ко́нэй, закрыва́в со́нцэ.

Воны́ стрыля́лы, забыва́лы дыч, по по́лы лыла́сь кров;

Як в йіх стрі́лы кончя́лысь, чыля́дныкы знов подава́лы;

Ра́няны йі́мы звырі́ ны моглы́ ру́шытысь на на шаг.

 

77.     От проты́слысь чы́рыз по́лэ, туры́лы пы́рыд собо́ю табуна́,

Позабыва́лы і знысто́жылы, вгнывы́лы ныбэ́ського Бо́га;

Поля́ покрасы́лысь в чырво́нэ, залылы́сь крове́ю звырі́в.

Ты́йі, шо дывы́лысь, то каза́лы на Автанді́ла:

«Похо́ж вин на ра́йськэ дэ́рыво».

 

78.     Воны́ пырыту́ркалы (пырыйі́халы) то́е по́лэ,

пройі́халы ёго́ до са́мого конця́.

За по́лэм була́ рыка́, а на бэ́роговы рыкы́ булы́ ска́лы.

Звырі́ вспі́лы схава́тысь в лі́сы, кынь туды́ ны мо́жэ пробы́тысь.

Воны́ (Ростыва́н і Автанді́л) сто́мняны отста́лы,

хоч і намага́лысь ны пока́зуваты, шо потомы́лысь.

 

79.     Оды́н одному́, осмі́хуючысь, каза́лы: «Я пырыборо́в!»

Прыві́тчо оды́н до одного́ сыбэ́ пово́дылы,

жартова́лы, остана́влюючысь то там, то сям;

Пото́м пудыйшлы́ чыля́дныкы йі́хы, шо йшлы з йі́мы.

Цар сказа́в: «Кажі́тэ пра́вду, ны пудлы́зуючысь!»

 

80.     Чыля́дныкы одва́жылысь сказа́ты йім: «Ска́жымо вам пра́вду,

ны бу́дымо вас обма́нюваты;

Цар, мы зусі́м ны мо́жымо сказа́ты, шо вытэ́ з йім одна́ково стрыля́лы,

Хоч за́рэ нас забі́тэ, алэ́ вытэ́ вжэ ёму́ ны ри́мня,

і мы ныя́к ны мо́жымо вам поможты́, –

мы дывы́лысь, як ра́няны Автанді́лом звырі́ ны моглы́ зру́шыты з мі́сьця.

 

81.     Всёго́ забы́тых ва́мы обыйма́ сто раз по два́ццэть;

Алэ́ Автанді́л забы́в на два́ццэть штук бильш, чым вытэ́:

Ны промахну́вся вин ны ра́зу, кы́лько ны стрыля́в;

А з мно́го якы́х ва́шых стрі́лэй мы обтыра́лы зэ́мню».

 

82.     Ля царя́ гэ́ты ві́сты здалы́сь пі́снію

од уда́ло кы́няных костэ́й в грі.

Вин був рад, шо пырымі́г ёго́ годо́ванэць;

Вин любы́в ёго́, як соловэ́й ро́жу,

Высылы́вся вин і всмі́хувався;

Вся́кэ го́рэ, шо було́ в ёго́ на сэ́рцы, пропа́ло.

 

83.     Спышы́лы воны́, шоб прохолоды́тысь в тіні́ пуд дэ́рывом.

Ви́йсько почало́ схо́дытысь, ёго́ ста́ло бильш,

чым колы́сся на по́лы;

Двана́ццэть чыля́дныкув, са́мых цва́ных, стоя́лы ныдалё́ко,

Забавля́лысь воны́ і дывы́лысь на рыку́ і край лі́са.

 

 

ЯК АРА́БСЬКЫЙ ЦАР ПУБА́ЧЫВ ВІ́ТЯЗЯ В ТІ́ГРОВУЙ ШКУ́РЫ

 

84.     Пуба́чылы ня́кого ві́тязя-нызнакы́мця, шо пла́кав на бэ́роговы рыкы́;

Вин бы лев (лів) і озі́я – дыржя́в за поводкы́

чо́рного (вороно́го) коня́;

Гу́сто булы́ всы́паны жэ́мчугом обры́ть, ору́жые (збро́я), сыдло́.

Слё́зы, вы́плаканы гаря́чым сэ́рцэм, ліцо́ вкры́лы гы́ныем.

 

85.     Вин був вбра́ный в одэ́жыну з ті́гровыйі шку́ры шэ́рстю навэ́рх;

І с ті́гровыйі шку́ры шя́пка була́ на ёго́ голові́;

В рука́х вин дыржя́в ко́ваного канчука́,

вин був то́вшчый, чым рука́ чолові́ка.

Пуба́чылы воны́ і схоті́лы розглэ́дыты гэ́тэ ды́внэ ды́во.

 

86.     Пошо́в чыля́днык, шоб поговоры́ты з ві́тязем, шо в го́ры,

І пла́кав з опу́шчаныю голово́ю і мра́чнымы гочы́ма, –

По гышэровому (чо́рному) коры́тычку

ві́ей вин лыв хруста́льный (чыстю́ткый) дошч.

Чыля́днык пудыйшо́в блы́жэй, алэ́ той на́вэть сло́ва ны сказа́в.

 

87.     На́дто зляка́вшысь, чыля́днык одва́жывся заговоры́ты;

До́вго вин дывы́вся на ві́тязя, дыву́ючысь, а пото́м бы то

набра́вся сы́лы (в сэ́рцы),

І сказа́в ёму́: «Цар прыка́зуе прыты́ до ёго́»,

пудыйшо́в блы́сько, вспоко́йівся.

А ві́тязь пла́чэ і ныц ны чу́е, і ны ба́чыть ёго́.

 

88.     Ві́тязь ны чув ны сло́ва того́ чыля́дныка, ны мо́вы;

Ёму́ було́ зусі́м байду́жэ, шо тут такы́ ви́йсько;

Сэ́рцэ, шо палахті́ло огне́м, захо́дылось стогна́ннем ды́вным;

Кров мышя́лась с слёзьмы́, воны́ тыклы́, як з га́ты.

 

89.     Ёго́ мы́слі вэ́дряцьця в гы́нчым мі́сьці, кляну́сь ёго́ голово́ю!

Ца́рськый прыка́з шэ раз з пова́гыю пырыда́в ёму́ чыля́днык.

Алэ́ вин ны пырыстава́в пла́каты і ныц ны слу́хав;

І ёго́ рот роскры́вся, як квыткы́ з ро́жы.

 

90.     Раз вин ныц ны говоры́в, то чыля́днык вырну́вся наза́д;

Вин сказа́в ля Ростыва́на: «Як по-мо́ёму, вин

ныц про вас ві́даты ны хо́чэ;

Мойі́ го́чы булы́ заслі́пляны, бы со́нцэм, сэ́рцэ ё́мко рострыво́жылось,

Ны міг я ёго́ заста́выты вы́слухаты мое́ сло́во, то й заба́вывся там».

 

91.     Цар здывова́вся і розозлы́вся, в ёго́ сэ́рцы закыпі́ла злысьць на ві́тязя;

Посла́в двана́ццэть чыля́дныкув, шо стоя́лы пы́рыд йім,

І прыказа́в: «Бырі́тэ в ру́кы до́брэ ору́жые,

Йді́тэ і прывыді́тэ мыні́ сюды́ того́, хто там сыды́ть».

 

92.     Чыля́дныкы пошлы́, забрашчя́ло ору́жые;

Оно́ тоды́ прочну́вся ві́тязь, шо пла́кав од го́ра вылы́кого,

Огля́нувся око́ла і пуба́чыв вэ́лызну зґра́ю солда́т,

Оно́ промо́выв: «Го́рэ мыні́!» і бильш ныц ны сказа́в.

 

93.     Вин прові́в руко́ю по свойі́х гочя́х,         вы́тёр пыку́шчы слё́зы;

Попра́выв на собі́ мычя́ і колча́на, вы́правывся,

Сів на коня́, – шо то вин бу́дэ слу́хаты чыля́дныкув! –

Вин напра́вывся в дру́гый бик,

ны злі́чывшы йі́хыйі хворо́бы (ны зробы́вшы того́, шо воны́ хоті́лы).

 

94.     Солда́ты протяглы́ ру́кы, шоб схваты́ты ві́тязя;

З йі́мы, нышчя́снымы, вин зробы́в тако́е,

шо на́вэть йі́хы ворогы́ пошкодова́лы б:

Вин быв йіх одного́ об дру́гого, забыва́в,        ны про́сячы Бо́га поможты́;

Дэ́кого быв канчуко́м (плё́ткыю) і россі́кав по са́мы гру́ды.

 

95.     Цар загні́вався, розозлы́вся, закома́ндував,

шоб за йім пошло́ ви́йсько.

Ві́тязь ны огля́дувався і ны дывы́вся на йіх до тых пир,

по́кы ны догна́лы ёго́ ты́йі, шо доганя́лы;

Тых, хто ёго́ доганя́в, вин йіх робы́в почті́ мэ́ртвымы;

Шпурля́в людьмы́ в людэ́й, –

Ростыва́н гэ́тым засмуты́вся.

 

96.     Сі́лы на ко́нэй цар і Автанді́л, шоб догна́ты того́ ві́тязя.

А вин, хорошу́н і гоноро́вый, йі́дэ, хыта́ючы ста́ном, –

Кынь ёго́ похо́жый на Мырані, – со́нцэм стэ́лыцьця вин по по́лы;

Вин пуба́чыв, шо й цар вжэ с ты́мы, шо доганя́ють ёго́.

 

97.     Як пуба́чыв, шо блы́зько цар, вин опараза́в канчуко́м свого́ коня́,

І ра́птом пропа́в з на́шых гочэ́й, на́шы го́чы бильш ны ба́чылы ёго́.

Мо́жна було поду́маты, шо вин провалы́вся в быздэ́нныцю

чы злыті́в на нэ́бо.

Шука́лы, алэ́ ны нахо́дылы слі́да, шоб вин оста́выв.

 

98.     Шука́лы ёго́ сліды́в і дывова́лысь, шо ны нахо́дылы,

Дывова́лысь, бы то быз ныя́кого зна́ка пропа́в чолові́к,

бы нычы́ста сы́ла.

Солда́ты опла́кувалы мэ́ртвых, спышы́лы завы́ты ра́ны.

Цар каза́в: «Ба́чу прычы́ну, шоб пырыста́ты высылы́тысь».

 

99.     Каза́в цар: «Му́сыть Бо́говы прынадоку́чыло (прынавйі́ло)

мое дотыпэ́рышнэ добро́-шчя́сьце;

То вин пырыкы́нув мою́ высёло́сть на горова́нне,

Наза́вшы ра́ныв мынэ́, ныко́му вжэ мынэ́ ны злі́чыты.

І сёромно́ ёму́ сла́ва. Гэ́така була́ ёго́ во́ля, так вин хоті́в».

 

100.   Сказа́вшы гэ́тэ, цар повырну́вся, хму́рный, і пойі́хав наза́д.

Бильш вжэ вин ны выхо́дыв, коб прэ́буваты сы́лу,

вжэ прымно́жував зотха́нне.

Всі розыйшлы́сь, хто був на охо́ты.

Дэ́хто каза́в: «Цар ка́жэ пра́вду», а дэ́хто нарыка́в: «Ох, Бо́жымий!»

 

101.   Цар сму́тный, хму́рный пошо́в в спочыва́льню,

За йім ны пошо́в ныхто́, кро́мы Автанді́ла, бо той був ёму́ як сын.

Всі розыйшлы́сь, ны було́ ныко́го с са́мых блы́ськых;

Замо́вкла высёло́сть, кімва́лы і а́рфа, шо мы́ло звыні́лы.

 

102.   Тынаты́н пові́дала про го́рэ ба́тька.

Вона́ вста́ла і прышла́ до двырэ́й – вона́ була́ хорі́шча за со́нцэ;

Поклы́кала до сыбэ́ роспоря́дныка грошы́ма

і спыта́ла: «Чы спыть вин, чы не?»

Той отказа́в: «В журбі́ сыды́ть і побылі́в».

 

103.   «Оды́н оно́ Автанді́л ко́ло ё́го, вин сыды́ть пы́рыд йім на осло́новы.

Цар ба́чыв ня́кого нывыдо́мого ві́тязя; з-за гэ́того вин такы́й сму́тный».

Тынаты́н сказа́ла: «За́рэ я пойду́, бо допі́ро ны пора́ захо́дыты до ёго́;

Як спыта́е про мынэ́, оно́ скажы́, шо я була́».

 

104.   По малу́й мыню́тыны цар спыта́в:

«Шо ро́быть моя́ дочка́?

Моя́ ра́дость і мий скарб, моя́ жывотво́рна вода́?»

Роспоря́днык грошы́ма сказа́в:

«Ты́лько шо прыхо́дыла вона́, быля́вая;

Як пові́дала про ва́шу ну́джу, то вона́ вырну́лась наза́д, хоч йшла до вас».

 

105.   Цар прыказа́в: «Йды поклы́ч йійі́ до мынэ́,

як я можу́ вы́дыржаты, шо йійі́ ныма́!

Скажы́ юй: «На́шо ты, жы́тте свого́ ба́тька, вырну́лась наза́д?

Прыхо́дь, розві́й (прожыны́, знымы́) мое́ го́рэ, вы́ліч мое́ ра́нянэ сэ́рцэ.

Я тобі́ роскажу́ прычы́ну, чого́ вжэ ныма́ в мынэ́ ра́дості!»

 

106.   Тынаты́н вста́ла, прышла́, була́ послу́шна ба́тьковуй во́лі;

Світ од йійі́ вы́да був похо́ж на світ мі́сяця в по́вню;

Ба́тько посады́в йійі́ ко́ло сэ́бэ і поцылова́в мы́ло,

Сказа́в юй: «Чому́ ны прыхо́дыла,

чого́ жда́ла, по́кыль поклы́чу?»

 

107.   Ді́вчына сказа́ла: «Цар, як хто пові́дае, шо ты нывысё́лый,

Хто ж сты́шчыть ба́чыты тыбэ́, якы́м бы гоноро́вым вин ны був?

Ва́шэ тако́е го́рэ і нэ́бо зру́шыть!

Я ду́маю, шо чолові́ковы ліпш взя́тысь за робо́ту, чым впада́ты в го́рэ».

 

108.   Вин одказа́в: «Ох моя́ дыты́на,

Яко́е го́рэ на мынэ́ навалы́лось;

Дывы́тысь на тыбэ́ і бу́ты с тобо́ю – о гэ́то мыні́ добро́;

Воно́ проганя́е ну́джу гэ́так са́мо, як зілля́ помо́цны.

Я ду́маю, шо ты сама́ пырыста́ныш мынэ́ вынова́тыты,

як пові́дайіш, од чого́ мое́ зотха́нне й стогна́нне.

 

109.   «Я судосы́в ня́кого ды́вного і чудно́го ві́тязя,

Ся́янне од ёго́ свыты́ло на ввэсь світ і на край сві́та;

Я ны знав, шо ёго́ так му́чыло чы по кому́ вин пла́кав,

Вин ны прышо́в, шоб пуба́чытысь зо мно́ю,

я розозлы́вся, напа́в на ёго́.

 

110.   «Пуба́чывшы мынэ́, ско́чыв вин на коня́,         вы́тёр слё́зы на гочя́х,

Я сказа́в своё́му ви́йськовы взя́ты ёго́,

а вин йіх всіх внысто́жыв (пырыбы́в),

Бы дыя́вол пропа́в вин, ны судосы́вся зо мно́ю, якжэ́ чолові́к;

І до гэ́тыйі поры́ ны зна́ю, чы гэ́тэ було́ напра́вду, чы здало́ся мыні́!

 

111.   «За́рэ мынэ́ дыву́е, шо гэ́то було́, мо́жэ мыні́ шо здава́лось?

Вин пырыбы́в мое́ ви́йсько, кров пусты́в рыко́ю.

Як гэ́то мо́жна лычы́ты чолові́ком с ті́лом того́,

хто так ху́тко пропа́в з гочэ́й?

Ныма́ мо́вы, Биг вы́рыкся мынэ́, до гэ́тыйі поры́ шчаслы́вого.

 

112.   До́бра Бо́гова мы́лость нарэ́шты ста́ла гы́ркыю мыні́,

Забу́всь я про ты́йі дні, якы́йі я прово́дыв в высёло́сті,

Всэ мыні́ тя́жкэ, ныц вжэ ны вті́шыть мынэ́,

Кы́лько я ны жы́тыму, ныц вжэ ны дасьць мыні́ ра́дості!»

 

113.   Дочка́ одва́жылась сказа́ты:

«Вы́кажусь я нашчо́т нырозу́много твого́ сло́ва.

Цар! На́шо нарыка́йіш на Бо́га, на до́лю?

На́шо доганя́йіш, вынова́тыш в нышчя́сьці того́, хто до всіх ласка́вый?

Як можэ́ робы́ты зло той, хто ро́быть добро́!

 

114.   «От шо я ра́ю: вытэ́ цар над царя́мы,

Так далё́ко ва́шы граны́ці, шо на́вэть прыка́зы до йіх ны дохо́дять,

нымаві́сты яка́я вылы́ка ва́ша страна́.

То пошлі́тэ всю́ды людэ́й розозна́ты (розві́даты) про того́ нызнакы́мця.

І ху́тко бу́дытэ зна́ты, чы ёго́ хто вроды́в, чы ныхто́ ны вроды́в».

 

115.   Поклы́калы людэ́й, посла́лы на всі шты́ры бо́кы сві́ту;

прыказа́лы: «Йді́тэ, ны мына́йтэ поку́тэй,

Шука́йтэ, найді́тэ того́ ві́тязя, ны на шо друго́е врэ́мня (чя́су) ны тра́тьтэ.

Шлі́тэ пы́сьма туды́, куды́ ны змо́жытэ добра́тысь».

 

116.   Лю́дэ пошлы́, ходы́лы ці́лый рик,

Огля́далы всю́ды, шука́лы того́ ві́тязя,

всэ знов і знов пырыпы́тувалы тых, шо судошя́лы;

Ны моглы́ найты́ ныко́го, хто роды́вся од Бо́га і хто б ёго́ ба́чыв;

Напра́сно стомы́вшысь, вырну́лысь воны́,

нысучы́ в сэ́рцы ныдово́льство собо́ю.

 

117.   Чыля́дныкы доложы́лы: «Цар, хоч мы й обыйлы́ всю зэ́мню,

Алэ́ ны найшлы́ того́ ві́тязя, ны моглы́ од того́ зрадні́ты;

Мы ны судошя́лы ны одного́ жыво́го чолові́ка,        хто б ёго́ ба́чыв;

Мы ны змоглы́ вам послужы́ты, прыду́майтэ шось гы́нчэ».

 

118.   Цар каза́в: «Пра́вду каза́ла моя́ дочка́, моя́ дыты́на,

Пуба́чыв я ня́кый обма́н і паску́ство дыя́вола,

Скы́няный з нэ́ба мыні́, як во́рог.

Я росстаю́сь з го́рэм, бильш ныма́ чого́ горова́ты».

 

119.   Гэ́тэ сказа́в вин і поби́льшав гу́лькы і заба́вы,

Поклы́калы спывакы́в і акроба́тув зусі́ль, дэ оно́ воны́ ны булы́.

Роздалы́ дорогы́йі пода́ркы, всіх запросы́лы в пала́ц (дворэ́ць).

Хто з ро́джаных од Бо́га був похо́ж ёму́ на шчо́дрость!

 

Пераклад зроблены ў 1980-я гады.

Leave a Reply