Гомэр. Гылыяда

Переклад з дарвногрецької мови Федора Климчука на говірку села Симоновичи Дрогичинського району

Пі́сня пэ́рша

По́шысть. Гнів

Богы́ня спі́ву! Просла́в пі́снію Охылэ́са Пылэ́ёвого.

Страшны́й вин – наробы́в аха́йцям ты́лько быды́, шо світ ны ба́чыв:

Мно́го (мны́го) здоро́вых людэ́й, жывы́х душ, на той світ Айі́довы скы́нув

З горы́, а тіла́ йі́хы одда́в на спожы́ву соба́кам

5 І птушка́м, шо там лэ́талы, – збула́сь Зэ́всова во́ля.

По́сля того́, почя́вшы сва́рку, ста́лы ворогова́ты

Голова́ мужыкы́в Отры́д і сла́вный Охылэ́с.

А хто ж з Богы́в йіх посвары́в? –

Сын Лэ́ты і Зэ́вса – Ополо́н. Зазлы́вшысь на царя́,

10 Вин по́шысть на ви́йсько насла́в, і гы́нуло ви́йсько.

Гэ́то за то́е, шо цар Отры́д обнысла́выв нывынова́того жрыця́ Хры́са.

Хрыс прыхо́дыв до швы́рных аха́йськых кораблі́в,

Хоті́в вы́купыты свою́ пле́нну дочку́ і, прыні́сшы богаті́зный

(отпові́дный) вы́куп

І дэ́ржачы в рука́х на золото́му жызлі́ Ополо́нового

15 Чырво́но-золото́го вынця́, ла́голыв вин ё́мко всіх аха́йцюв,

А найби́льш Отры́дув сла́вных, шо сотворы́лы ви́йсько аха́йськэ:

«І вытэ́, Отрэ́ёвы сыны́ і вну́кы, і вытэ́, пожо́нны мужыкы́ аха́йськы!

Хай помо́жуть вам Богы́, шо жыву́ть на Олы́мповы,

Мі́сто Прыя́мовэ забра́ты і шчаслы́во додо́му вырну́тысь;

20 А мыні́ одда́йтэ мою́ дорогу́ю дочку́ і вы́куп возьмі́тэ,

На чэсть Зэ́всового сы́на, росхоро́шого Ополо́на».

І всі аха́йці пудрады́лысь ра́зом одны́м кры́ком

Чэсть ля жрыця́ зробы́ты і взя́ты хоро́шы пода́ркы;

Оно́ ля царя́ Огамымно́на гэ́тэ було́ ны по ёму́;

25 Гоноро́во вин отпра́выв жрыця́ шэ й вы́звырывся про́тів ё́го:

«Стары́й, шоб я ны́ґды тыбэ́ ны ба́чыв пы́рыд корабля́мы!

Тут і за́рэ ты ны мару́дь, і по́сля ны рызыку́й пока́зуватысь!

Тобі́ ны помо́жэ ны скы́пэтр, ны вынэ́ць Ополо́на.

Ді́вчыны во́лі я ны дам; вона́ сста́рыцьця в ныво́лі,

30 В Орго́сы, в на́шуй ха́ты, от тыбэ́, од ба́тьковшчыны далё́ко,

Тчу́чы кро́сна, зо мно́ю в одны́х кро́ватюх (в одны́м лы́жку) сплячы́.

Гэть іды́ і мынэ́ ты ны злы, то вэ́рнысся здоро́вый!»

Каза́в вин; а стары́й лёкоты́ть і, царе́вому сло́вовы     покоры́вшысь,

Ідэ́, замо́вкнувшы, по бэ́роговы розбушо́ваного мо́ра.

35 Там, од кораблі́в одыйшо́вшы, роскры́вджаный стары́й став молы́тысь

Ополо́новы, спра́вному сы́новы росхоро́шыйі Лэ́ты:

«Бо́жэ сырэбранолу́кый, почу́й мынэ́: ты, ратовны́к, обхо́дыш

Хры́су, свяшчэ́нну Кы́лу і до́брэ ца́рствуйіш в Тыныдо́сы;

Смынтэ́й! Як я колы́ храм твий свяшчэ́нный убра́в,

40 Як колы́ пы́рыд тобо́ю спа́лював я гла́дкы стё́гна

Ко́зэй і тыля́т, – почу́й і зробы́ мыні́ однэ́ ді́ло, шо я хо́чу:

За мойі́ слёзы одомсты́ дана́йцям свойі́мы стрі́ламы!»

Так е́нчыв вин і молы́вся; і послу́хав ёго́ Ополо́н сырэбранолу́кый.

Ху́тко з вырхы́в Олы́мпа пусты́вся розозлё́ный,

45 Нысучы́ за плычы́ма лу́ка і колча́на, з усі́х бокы́в закры́того.

Ё́мко звыні́лы крыла́ты стрі́лы, бря́скаючы за плычы́ма

Розозлё́ного Бо́га: вин ні́сся як звір.

Нарэ́шты сів пы́рыд корабля́мы і стрылу́ пуска́е бы́стру;

Аж забрынчя́в сырэ́браный лук стрыльця́.

50 Зра́зу вин стрыля́в му́лув і заволо́кэй соба́к;

Пото́м добра́вся і до людэ́й, смыртэ́лнымы бры́шчучы стрі́ламы;

І гу́сто накла́джаны громады́ тру́пув горі́лы на майда́новы.

Дэ́вэть дён на ви́йсько Бо́же лыті́лы стрі́лы;

А на дыся́тый дэнь Охы́лэс на сход зобра́в аха́йцюв.

55 Ёму́ гэ́тэ вбы́ла в го́лову Богы́ня білоті́ла Гэ́ра:

В йійі́ душя́ рва́лась, як вона́ ба́чыла, шо гы́нулы дана́йці.

Ху́тко схо́дылысь лю́дэ і, як всі ра́зом зобра́лысь,

Пэ́ршый, зыйшо́вшы вы́жэй, говоры́в швы́рный Охылэ́с:

«Напэ́вно, Отры́д, нам, як я ба́чу, наза́д проплі́вшы мо́рэ,

60 Ка́жному додо́му трэ́ба вырну́тысь, оно́ тоды́ врату́йімось од смэ́рты,

А то й война́, і лыха́я по́шысть знышчя́е аха́йцюв.

Алэ́ дава́й, Отры́д, попрэ́буймо спыта́ймо жрыця́, чы проро́ка,

Чы хто сны вга́дуе – бо сны жыву́ть і од Зэ́вса:

Хай нам даду́ть пові́даты, за шо розозлы́вся святы́й Ополо́н?

65 Мо́жэ, шо обыця́лы, да ны зробы́лы, мо́жэ з-за стотыля́чыйі

жэ́ртвы зазлы́вся?

А мо́жэ Биг дохо́дыть, шоб ману́шчым ту́ком з ягня́т і одби́рных ко́зэй

Вы́ратоваты аха́йцюв од злэ́йі погы́былі?»

Сказа́вшы гэ́тэ, сів Охылэ́с; і одра́зу ж вы́йшов

Калха́с Тысторы́д, найлі́пшый вга́дувач по птушка́х.

70 Вин хы́трый: всэ знав, шо було́, шо е і шо бу́дэ,

І кораблі́ аха́йськы по мо́ры прыві́в до Гылыё́на.

Да́ром ба́чыты напыро́д, посла́ным ёму́ звэ́рху од Ополо́на,

Ввэсь в до́брых мы́слях, говоры́в вин йім, роска́зуючы про та́йны

ныбэ́сны:

«Цар Охылэ́с! Коха́ный Зэ́вса, ты сказа́в ознаймы́ты

75 Про справыдлы́ву злысть Ополо́на, спра́вного до стрыля́ння Бога?

Я ознаймню́; алэ́ й ты пудрады́сь, прысягны́сь мыні́, шо справыдлы́во

Сам ты гото́в мынэ́ обороны́ты і сло́вом, і ді́лом.

Я бою́сь, шо розгнывлю́ чолові́ка, шо найби́льшый

Цар оргэ́йцюв і яко́му коре́цьця всі аха́йці.

80 На́дто вылі́ка сыла в царя́, а на того́, хто пуд ёго́ вла́стю, вин

бызжя́лосный!

Як загні́вайіцьця, то хоч зра́зу і поспокойні́шае,

Алэ́ злысть затайі́ть, і по́кыль йійі́ ны зжынэ́,

То дыржы́ть в сэ́рцы. Россуды́ і скажы́, чы ты за мынэ́ засту́пысся?»

Одра́зу ж ёму́ отка́зуючы, говоры́в Охылэ́с спра́вный:

85 «Вір і споки́йно одва́жуйсь, ознаймы́ нам, ора́кул, хто б вин ны був!

Я прысяга́юсь Ополо́ном, коха́ным Зэ́вса, яко́му ты, Калха́с,

Мо́лысся, открыва́ючы дана́йцям Бо́жу во́лю:

Не, пы́рыд корабля́мы ныхто́, по́кыль я жыву́ й ба́чу,

Рук на тыбэ́ наха́бных, клыну́сь, ныхто́ ны пудны́мэ

90 Сы́рыд дана́йцюв; на́вэть як назовэ́ш ты Отры́да Огамымно́на,

Шо з-за свэ́йі вла́сті вин найби́льшый почо́т ма́е в ви́йську аха́йському».

Каза́в вин; і одва́жывся душе́ю, і говоры́в проро́к бызгрі́шный:

«Не, ны за нызро́блянэ обыця́нне, ны за жэ́ртву в сто тыля́т

розозлё́ный Ополо́н,

А за жрыця́ Хры́са: обнысла́выв ёго́ Огамымно́н,

95 Дочкы́, шо в плен взяв, ны одда́в ёму́ і од вы́купа отказа́вся.

Биг за ёго́ покара́в, і шэ ны раз покара́е,

І од лыхэ́йі по́шысті ны́шчачыйі рукы́ ны вдэ́ржыть

До того́, по́кыль до ба́тька ны пу́стеть быз пла́ты, свобо́дныю,

Ёго́ дочкы́ чорного́кыйі і в Хры́су ны доста́влеть

100 Жэ́ртвы в сто тыля́т; оно́ тоды́ мы Бо́га ввыдэ́м в мы́лость».

Ко́нчывшы говоры́ты, сів Тысторы́д. І от вы́йшов.

Здоров’я́ка-гыро́й, власть-озі́я цар Огамымно́н,

Кып’ячы́ гні́вом; в ёго́ гру́дюх хму́рнэ сэ́рцэ

Злы́стю налыва́лось; го́чы ёго́ ся́йнулы, бы по́ломне.

105 Пэ́ршому Калха́совы, ды́влячысь зві́ром, вин став говоры́ты:

«Быду́ проро́чыш, до́брого ты ныц мыні́ ны́ґды ны сказа́в!

Напэ́вно, рад ты, як лю́дюм быду́ вга́дуйіш;

До́брого сло́ва шэ ты ны вы́мовыв нам, і ны робы́в добра́.

Гэ́то й за́рэ ты нэ́бысь дана́йцям сло́во Бо́жэ пырыдае́ш,

110 Бы то быду́ наро́довы ро́быть далёкострі́лый,

Мстячы́, шо за во́лю дочкы́ Хры́совыйі я ны схоті́в взя́ты

дорогы́х пода́ркув;

Алэ́ душе́ю хоті́в я чорного́ку ді́вчыну

Ввысты́ в свою́ ха́ту, вона́ мыні́ бильш нара́выцьця за

саму́ю Клытымнэ́стру,

Шо я ді́вчыныю взяв собі́ за жи́нку; Хры́сова за йійі́ ны горі́ша

115 Хороство́м, прыві́тчостю, ро́зумом і ді́лом!

Алэ́ пудраджя́юсь (соглашя́юсь), йійі́ воро́чаю, як гэ́тэ трэ́ба ля по́льзы

(коры́сты):

Ліпш я хо́чу ба́чыты рату́нок чым людську́ю погы́бэль;

А вытэ́ мыні́ гэ́того ж дня замыні́тэ награ́ду, бо в ви́йску оргэ́йському

Я быз награ́ды оды́н ны оста́нусь: гэ́то була́ б соромо́цыя;

120 Вытэ́ ж гэ́тэ всі ба́чытэ – од мынэ́ награ́ду забыра́ють».

Пэ́ршым до ёго́ говоры́в хутконо́гый Охылэ́с:

«Гоноро́вый ты свэ́ю сла́выю і нымаві́сты якы́й скупі́зный!

Дэ за́рэ аха́йцям найты́ ля тыбэ́ награ́ду?

В нас ныма́ ныґдэ́ збырыжо́ных нырозді́ляных ска́рбув:

125 Шо в міста́х забра́ных мы добулы́, то всэ й роздылы́лы;

А знов то́е, шо було́ одда́нэ, забыра́ты в людэ́й – соромо́цыя!

Ліпш ты свое́ вырны́, шоб догоды́ты Бо́говы. А вжэ пото́м

В тры, в шты́ры разы́ бильш мы, аха́йці, тобі́ запла́тымо,

Як дару́е нам Зэвс товстості́нну Тро́ю звоёва́ты».

130 Одра́зу ж до ёго́ став говоры́ты цар Огамымно́н:

«Хоч ты, Охылэ́с, нымаві́сты якы́й одва́жный, похо́жый на быссмэ́ртных,

Алэ́ ны хытру́й: мынэ́ ты ны обма́нэш і на свое́ ны пырывэ́рнэш.

Хо́чыш, шоб сам ты мав за свойі́ діла́, а од мынэ́ шоб одобра́лы

І я шоб мовчя́в? І ты ра́йіш мыні́, шоб я ді́вку одда́в?

135 То хай мынэ́ задаво́леть но́вым добро́м аха́йці,

Такы́м жэ мы́лым ля сэ́рця і такэ́йі ж цыны́, як пэ́ршэ.

А як одка́жуть, то зроблю́ я сам і з гурта́ забыру́

Чы твое́, чы Ая́нтовэ добро́, чы добро́ Одысэ́я;

Сам забыру́, і лы́хо бу́дэ тому́, до кого́ я нацэ́люсь!

140 Алэ́ про гэ́тэ говоры́ты шэ мы мо́жымо й пото́м.

А за́рэ на свято́е мо́рэ спу́стымо чо́рного корабля́,

Набырэ́м ду́жых хло́пцюв, шоб выслова́лы, на корабэ́ль

помі́стымо сто тыля́т на жэ́ртву

І завыдэ́мо Хры́сову дочку́, чырвоношчо́ку ді́вчыну.

І хай в ёму́ ся́дэ вырхово́дыты мужы́к пожо́нный.

145 Ідомынэ́й, Одысэ́й му́дрый, чы Ая́нт,

Чы ты сам, сын Пылэ́я, найодважні́шый в ви́йськовы,

Плывы́ і ля нас Ополо́на вблаготворы́ жэ́ртвыю святэ́ю!»

Проныза́в ёго́ гочы́ма і говоры́в Охылэ́с хутконо́гый:

«Цар, ты ныпопра́вный быссты́днык, врыдню́шча скупындя́ нына́йідна!

150 Хто з аха́йцюв бу́дэ твою́ річ слу́хаты?

Чы в похо́д іты́, чы з ворога́мы одва́жно бы́тысь?

Чы я за сыбэ́ прышо́в, шоб с троя́нцямы, втыхомі́рувачамы ко́нэй,

Тут воёва́ты? Троя́нці пы́рыдо мно́ю ны в чым ны вынова́ты:

Ныхто́ з йіх ны ко́нэй, ны тыля́т мойі́х ны́ґды ны забыра́в;

155 В шчаслы́вуй мою́й Фты́йі, бога́туй людьмы́ і добро́м,

Ны́ґды по́ля ны броды́в; нас розді́люють вылызу́рны

Го́ры, вкры́ты ліса́мы, і го́йдалкы-хва́лі морськы́йі.

Не, з-за тыбэ́ мы прышлы́ воёва́ты с троя́нцямы, высылымо́ тыбэ́,

Чэсть добува́ючы Мыныла́ёвы й тобі́, соба́чча твоя́ шку́ра!

160 Ты ж, быссо́высный, з гэ́тым зусі́м ны лы́чысся і мы тобі́ ны лю́дэ,

Ты грозы́сся й мыні́, шо одбырэ́ш мою́ заслу́гу,

Запла́ту за тя́жкы похо́ды, ныоцынё́ный дар, шо ма́ю я од аха́йцюв?

Алэ́ с тобо́ю ны́ґды мы ри́мно добро́ ны дылы́лы,

Як троя́нськэ бога́тэ мі́сто аха́йці забыру́ть.

165 І хоч са́мэ тя́жкэ в ныстэ́рпнуй би́йцы на войні́

Лыжы́ть на мойі́х рука́х, алэ́ за́вшы, як почына́йіцьця дылі́нне

того́, шо прыдба́лы,

То са́мэ дорого́е тобі́ достае́цьця, а мыні́ оно́ кры́шку, і тому́ я рад,

І ныц ны ка́жучы, ны на кого ны нарыка́ючы, йду я в свий

ла́гэр, вы́мотаный воёва́ннем.

А за́рэ я пойі́ду у Фты́ю: мыні́ намно́го ліпш

170 Додо́му вырну́тысь на шпа́ркых корабля́х; обнысла́вляный тобо́ю,

Я ны збыра́юсь тобі́ назапа́шуваты добро́ й ска́рбы».

Зра́зу ж вы́казав ёму́ волода́р мужыкы́в Огамымно́н:

«Ну шо ж, втыка́й, як ты пра́гныш, шоб утычы́! Тыбэ́ ны прошу́ я

З-за мынэ́ остава́тысь; оста́нуцьця тут лю́дэ;

175 Чэсть воны́ мыні́ зро́блеть, а найби́льш Зэвс му́дрый.

Ты ж мыні́ са́мый нына́выдный с царі́в, шо пуд Зэ́всом,

Бо тобі́ оно́ мы́лы ворожнэ́ча, да сва́рка, да би́йка.

Ты сла́высся одва́гыю; алэ́ вона́ даро́вана Бо́гом.

Воро́чайся додо́му, втыка́й с корабля́мы і з дружы́ныю свэ́ю;

180 Ца́рствуй над свойі́мы мырмыдо́нцямы (фысса́льцямы)!

А мыні́ до тыбэ́ ныма́ кло́поту;

І на гнів твий я ны подывлю́сь; а натото́е, от як я тобі́ грожу́:

Дохо́дыть Биг Ополо́н, шоб я одда́в Хры́совы дочку́;

Я одда́м, – і на своё́му кораблі́, і з свэ́ю дружы́ныю

Ді́вчыну одошлю́; алэ́ я прыду́ до тыбэ́, і с твэ́йі ха́ты Брысову дочку́

185 Сам пырыманю́ я, твою́ награ́ду, шоб ты до́брэ росшоло́пав,

Накы́лько моя́ власть би́льша за твою́, і шоб ка́жон боя́вся

Сыбэ́ одна́ковым зо мно́ю лычы́ты і мыні́ напопырыкы́ становы́тысь!»

Говоры́в вин, – и кры́вдно ста́ло Пылы́довы: здоро́вэ сэ́рцэ

В кошла́тых гру́дюх гыро́я надво́е хылы́лось:

190 Чы, ны мару́дячы, вы́йняты го́строго мычя́ с чыхла́ (вкладовны́ці),

Всіх, хто попадэ́цьця, розмысты́ і забы́ты царя́ Отры́да,

Чы злысть вгамы́ты, вдэ́ржаты роскры́вджану ду́шу.

Тоды́ ж, як такы́мы ду́мкамы вин му́чыв ду́шу й сэ́рцэ

І стра́шного свого́ мычя́ хоті́в доста́ты, – явы́лась Афы́на,

195 Спусты́вшысь з нэ́ба; посла́ла йійі́ білоті́ла Гэ́ра,

Лю́блячы сэ́рцэм і обырыга́ючы обыё́х воя́кэй; Афы́на,

Ста́вшы зза́ду, схваты́ла за руся́вы га́рахы Пылы́да,

Оно́ ёму́ я́вляна, а ля оста́тніх в гурту́ нывыдна́я.

Вин жахну́вся і, повырну́вшысь, позна́в йійі́ зра́зу,

200 Дочку́ Пыруно́ву: чырво́ным огне́м йійі́ го́чы горі́лы.

Повэ́рняный до йійі́, став юй твэ́рдо говоры́ты:

«Шо ты, дочка́ Бо́га Зэ́вса, зыйшла́ сюды́ з Олы́мпа?

Мо́жэ хоті́ла подывы́тысь на бонова́нне царя́ Огамымно́на?

Алэ́ я тобі́ проро́чу і, шо я кажу́, – воно́ збу́дыцьця:

205 Ху́тко гэ́той смыртэ́лный свэ́ю гоноры́стостю ду́шу згу́быть!»

Ёму́ ж каза́ла сірого́ка Богы́ня Афы́на:

«Раз ты му́сыш коры́тысь быссмэ́ртным, то шоб твою́ стра́шну

злысть вгамы́ты,

Зыйшла́ я з нэ́ба; а посла́ла мынэ́ білоті́ла Гэ́ра;

Вас обыё́х одна́ково і лю́быть вона́ і рату́е.

210 Схамыны́сь, Пылэ́юв сын, і здово́люй вкры́вджанэ сэ́рцэ

Якы́мы хоч паску́днымы слова́мы, алэ́ руко́ю до мычя́ ны дотыка́йся.

Я проро́чу і гэ́тэ сло́во ху́тко спра́вдыцьця:

Ху́тко тобі́ втро́е достойні́шымы дара́мы

Тут за кры́вду запла́теть: покоры́сь і послу́хай».

215 І до йійі́ знов говоры́в Охылэ́с хутконо́гый:

«Напэ́вно, робы́ты то́е, шо ра́йітэ,

Якэ́ю б яркэ́ю ны була́ б моя́ злысть, бу́дэ ліпш:

Хто коры́цьця быссмэ́ртным, то быссмэ́ртны того́ чу́ють і лы́чецьця з йім».

Сказа́в і на сырэ́браному чырынко́вы сты́снув ду́жу свою́ ру́ку.

220 І вылі́зного свого́ мычя́ в чыхло́ всу́нув, корачы́сь

Слова́м Афы́ны; а вона́ знов зняла́сь на Олы́мп,

До ба́тька свого́ і до святы́х Богы́в.

Алэ́ шпа́ркый Пылы́д знов го́стрымы слова́мы

Сы́новы Отрэ́я говоры́в і зусі́м ны здэ́ржував зло́сті:

225 «Ты бы мышо́к од вына́ став, в тыбэ́ го́чы соба́ччы,

а сэ́рцэ оле́нёвэ (за́йцёвэ),

Ты ны́ґды на войні́ в би́йцы ны ста́ты пы́рыд свойі́м ви́йськом,

Ны пойты́ в заса́ду з найодважні́шымы

Свойі́м сэ́рцэм ны одва́жывся: тобі́ всэ гэ́тэ здае́цьця смэ́ртю.

Ліпш і лёкш сто раз в роскы́шному становы́ску (ла́гыровы) аха́йцюв

230 Гра́быты добро́ в того́, хто тобі́ посмі́е пырэ́чыты.

Ты цар-людойі́д! За́рэ над абы-чым ты цар;

Чы ж, Отрэ́юв сы́нэ, ты зробы́в кры́вду оста́тню в свойі́м жы́тті?!

Я тобі́ кажу́ і клыну́сь вылі́кыю кля́твыю,

Клыну́сь я гэ́тым скы́пытром, якы́й ны лы́сту, ны па́сынкув

235 Знов вжэ ны пу́стыть; оста́вывшы оды́н раз свое́ корі́нне на паґу́рках,

Знов вин ны змарні́е, бо на ёму́ гострі́зна мідь оголы́ла

Лыст і кору́, і за́рэ ёго́ в аха́йцюв

В рука́х но́сеть су́дді, Зэ́всовых зако́нув сторожі́;

Скы́пэтр гэ́той тобі́ пы́рыд аха́йцямы бу́дэ вылі́кыю кля́твыю;

240 Пры́дэ пора́, і сыны́ аха́йцюв схо́чуть собі́ Охылэ́са

Всі до однэ́нького; а ты, му́чачысь, ны зду́жайіш

Йім поможты́ тоды́, як нымаві́сты кы́лько йіх од Гэктора-воя́кы

Ста́нуть пра́хом; і душе́ю ты бу́дыш розрыва́тысь, шалі́ючы

Сам на сыбэ́, шо найодважні́шого аха́йця так обнысла́выв».

245 Так вы́казав Пылыйі́д і на зэ́мню з усэ́ю сы́лыю кы́нув вин скы́пытра,

З золоты́мы цвяха́мы блышчя́чымы наоко́ла, і сів мыз царя́мы.

Напро́тів Отры́д Огамымно́н кыпі́в, сэ́дячы; і Нэсцёр встав,

Гу́чный і хоро́шый говору́н пыло́ськый;

Мо́ва з ёго́ язы́ка проро́чого, солы́дча за мэд, выдрова́ла.

250 Два поколі́нні вжэ тыпэ́рышных ёму́ людэ́й

Одыйшлы́, кото́ры ко́лысь з йім рослы́ й булы́

В Пыло́сы хва́йному; над трэ́тім вжэ плы́ннем роспораджя́вся стары́й.

Вин, з найлі́пшымы мы́слямы в голові́, ра́йіть йім і проро́чыть:

«Богы́! Вылі́кый сму́ток на аха́йську зэ́мню прыхо́дыть!

255 Ох! Звысылы́цьця Прыя́м і Прыя́мовы гоноро́вы ді́ты,

Всі лю́дэ Тро́йі в собі́ сы́лу пуба́четь,

Як почу́ють, шо вытэ́ заво́дытэ страшэ́нну сва́рку, –

Вытэ́ ж, по́мыз дана́йцямы пэ́ршы і в гурта́х, і в би́йках!

Алэ́ покорі́тэсь, сылакы́! Оба́два вытэ́ молы́дчы за мынэ́,

260 Я вжэ вэ́льмы давно́ ба́чыв почотні́шых за вас воя́кув;

З йі́мы говоры́в, і воны́ ны грэ́бувалы мно́ю.

Не, вжэ гэ́такых мужыкы́в і ны ба́чыв я, і ба́чыты ны бу́ду

Такы́х воя́кэй, як Пырыто́й і Дрыя́нт, отама́н правды́чный,

Кайнэ́й і Экса́д, Полыфы́м, похо́жый на жыву́шчых на нэ́бы,

265 І Тысэ́й, сын Эгэ́юв, похо́жый на быссмэ́ртных!

Гэ́ты чоловыкы́ одпові́дны, сла́ва і почо́т сыны́в на́шого сві́ту!

Булы́ здоровэ́нны воны́ і з здоровэ́ннымы й ду́жымы бы́лысь,

З страшэ́ннымы дытьмы́ го́рэй, і осы́лювалы йіх жя́скыю би́йкыю,

І я з йі́мы дружы́в, покы́нувшы Пыло́с,

270 Далё́ку А́пыю (далё́кый Пылопонэ́с); мынэ́ воны́ поклы́калы са́мы.

Там я по свою́й сы́лы робы́в коры́сть; а з йі́мы боро́тысь

Хто б міг одва́жытысь с тыпэ́рышных людэ́й?

Алэ́ й воны́ слу́халы мынэ́, шо я ра́йів, і робы́лы так, як я каза́в.

То й вытэ́ бу́дьтэ послу́шны: бо варт слу́хаты, як хто шо ра́йіть.

275 Ты, Огамымно́н, хоч ма́йіш і вылі́ку власть, ны забыра́й од Охылэ́са

Ді́вчыны: бо ёму́ йійі́ як награ́ду дарова́лы аха́йці.

Ты ж, Охылэ́с, здэ́ржся і ны становы́сь царе́вы напопырыкы́:

Бо тако́го почо́ту, як вин, до тыпэ́рышного дня ны домі́гся ны оды́н

Цар с скы́пытром, яко́го Зэвс награды́в сла́выю.

280 Ты найодважні́шый; ма́ты, шо вроды́ла тыбэ́, – Богы́ня;

Алэ́ найвправні́шый тут вин, бо ёму́ коре́цьця нымаві́сты кы́лько наро́дув.

Сэ́рцэ свое́ вгамы́, Огамымно́н; я, стары́й, тыбэ́ ла́голю:

Пырыста́нь злы́тысь на одва́жного Пылы́да, бо вин найду́жчый,

І всім нам, аха́йцям, в смыртэ́лных би́йках с троя́нцямы выли́ка опо́ра»

285 Одра́зу ж ёму́ одказа́в голова́ мужыкы́в, Огамымно́н:

«Гэ́так, справыдлы́во і розу́мно ты всэ, стары́й, проро́чыш;

Алэ́ гэ́той чолові́к, ты ж ба́чыш, хо́чэ тут всіх пырыва́жыты,

Хо́чэ вырхово́дыты над всі́мы; алэ́ ны я збыра́юсь ёму́ коры́тысь.

290 Чы, як одважні́зным сотворы́лы ёго́ нысмэртэ́лны Богы́,

То гэ́тэ дае́ ёму́ пра́во зныва́гу мыні́ в гы́чы говоры́ты?»

Злы́сно ёго́ пырыбы́вшы, каза́в Охылэ́с пожо́нный:

«Нысмі́лывым, за абы́шчо мынэ́ всі справыдлы́во лычы́лы б,

Коб я за́вшы, шоб ты ны сказа́в, годы́в бы тобі́ і мовчя́в.

295 Прыка́зуй гэ́тэ ні́кому (кому́сь), спра́глый до вла́сті, а мыні́

Ты ны прыка́зуй; я тыбэ́ бильш слу́хаты ны збыра́юсь!

А сло́во зусі́м гы́нчэ скажу́, ёго́ ты запомыта́й:

В би́йку з ору́жыем в рука́х ны́ґды за пле́нну ді́вку

Я ны пойду́, ны с тобо́ю, ны с кым; забыра́йтэ то́е, шо далы́!

300 А з гы́нчого добра́, шо бырыжэ́цьця в моё́му чо́рному кораблі́,

Быз мэ́йі зго́ды ныц ты з ёго́ ны возьмэ́ш!

Або́ прыды́ попрэ́буй, хай і лю́дэ пуба́четь:

Чо́рна кров твоя око́ла мэ́йі пі́кы заблышчы́ть!»

Гэ́так вырхово́дці, жя́ско оды́н з одны́м слова́мы коло́тячысь,

305 Пошлы́ і ко́нчылы мо́ву ко́ло кораблі́в аха́йськых.

Пылы́д до мырмыдо́нськых свойі́х кораблі́в шма́ґлых

В гныву́ пошо́в, а з йім і Мыныты́д з мырмыдо́нськым ви́йськом.

Отры́д лё́хкого корабля́ пусты́в на мо́рэ,

Набра́в два́ццэть выслакы́в, погрузы́в на корабэ́ль Бога́м жэ́ртву,

310 І сам Хрысыйі́ду, хва́йну ді́вчыну,

Заві́в на корабэ́ль; а роспоря́дныком став Одысэ́й-розу́мнык;

Ху́тко воны́, напра́вывшысь, по мо́круй доро́зы поныслы́сь.

Тым чя́сом Отры́д прыказа́в помы́тысь аха́йцям;

Всі воны́ мы́лысь і мара́ту воду в мо́рэ злыва́лы.

315 По́сля взялы́ прышыхо́вану ля Ополо́на жэ́ртву,

Ко́зэй і тыля́т палы́лы коло бэ́рога пустэ́лныці-мо́ра;

Мана́ од ту́ку йшла аж до нэ́ба ра́зом з клубка́мы ды́му.

Так по́ралысь в становы́ску; алэ́ цар Огамымно́н

Зло́сті шэ ны вгамы́в, і ны забу́вся про грозі́нне ля Охылэ́са;

320 Вин поклы́кав Талты́ба і з йім Эврыба́та,

Свойі́х ві́рных слу́гэй і ознаймня́льныкув, і так прыказа́в йім

розозлё́ный:

«Іді́тэ, ві́рны посланці́, в халабу́ду Охылэ́са Пылэ́ёвого;

Возьмі́тэ за ру́кы і за́рэз жэ такы́ до мынэ́ Брысыйі́ду прывыді́тэ:

А як вин ны одда́сьць, вырні́тэсь – сам я одбыру́:

325 Возьму́ сы́лыю; ёму́ бу́дэ горі́й, як ныпослу́хае».

Так проговоры́в і посла́в, шэ прыгрозы́вшы;

Мужыкы́ пошлы́ быз охво́ты бэ́рогом свави́лного мо́ра;

І пудыйшо́вшы до халабу́дэй і шпа́рых кораблі́в мырмыдо́нськых,

Там воны́ судосы́лысь з Охылэ́сом, вин сыді́в пы́рыд свэ́ю халабу́дыю,

330 Заду́мавшысь; а як пуба́чыв тых, шо прышлы́, то ны ра́дость в йіх

вглэ́дыв.

Обо́е засоро́мылысь воны́ і с пова́гыю до володаря́ й стра́хом

Ста́лы, і ны сты́шчеть ны са́мы шо сказа́ты, ны ёго́ спыта́ты.

А вин, душя́-чолові́к, свойі́м сэ́рцэм почу́в то́е і сказа́в йім:

«Дэнь до́брый, мужыкы́-ознаймня́льныкы, проро́кы Зэ́всовы й

людськы́йі!

335 Ході́тэ блы́жэй; вытэ́ ж ны чым ны вынова́ты, вынова́тый цар Огамымно́н!

Вин вас посла́в за мэ́ю заслу́гыю, за молодэ́ю Бырысыйі́дыю.

Дру́жэ шчы́рый, Патро́клэ, прывыды́ й одда́й Бырысыйі́ду;

Хай забыра́ють. Алэ́ воны́ са́мы сві́дкамы бу́дуть

І пы́рыд святы́мы Бога́мы, і пы́рыд плы́ннем людськы́м,

340 І пы́рыд гэ́тым царе́м роз’ю́шаным. – А як ні́колы знов

Быда́ заста́выть просы́ты мынэ́, шоб вы́ратовав од ганьби́вныйі смэ́рты

Ви́йсько оста́тне… Бону́е, напэ́вно, вин, ро́зум прыглушы́вшы.

Звысты́ допі́рышнэ і то́е, шо бу́дэ, вин ны вмі́е і ны зна́е,

Як пры корабля́х найты́ спас ля ви́йська аха́йськьго!»

345 Так вин сказа́в, і Патро́кл покоры́вся ля мы́лого дру́га,

Вы́в’ёв за ру́ку с шя́тэй хоро́шу ді́вчыну,

Одда́в посланця́м; а воны́ іду́ть до прыста́ныска аха́йського;

З йі́мы йдэ зажу́рана ді́вчына. А в Охылэ́са зашкварчя́лы слё́зы;

Вин покы́нув дружбакы́в і далё́ко од усі́х, оды́н,

350 Сів коло сы́выйі быздэ́нныці, і ды́влячысь на мо́рэ чорново́дэ,

Ру́кы в слёза́х протяга́в, про́сячы дорогу́ю ма́тыра:

«Ма́тёнко! Як ты мынэ́ прывыла́ на світ с коро́ткым (корна́тным) ві́ком,

То хай бы хоч до́лю вдылы́в Олымпы́ець, шо грымы́ть вгорі́,

Зэвс. Алэ́ й того́ вин мыні́ ны дав!

355 Гоноро́вый цар-власть Огамымно́н мынэ́ обнысла́выв;

Одобра́в од мынэ́ мою́ заслу́гу за мое́ спра́внэ воёва́нне і роспораджя́йіцьця

е́ю!»

Так вин слі́зно блага́в; і почу́ла ёго́ пры́зьбы ма́ты ёго́,

Шо була́ в мо́ры лыбо́кому коло свого́ ба́тька.

Ху́тко з морсько́го шу́му, бы лё́хкый о́болок, вы́йшла,

360 Сі́ла ко́ло дорого́го сы́на, шо лыв гы́ркы слё́зы,

Мы́ло гла́дыла ёго́ руко́ю, говоры́ла й пыта́ла:

«Чого́ ты, сыно́чку, захо́дысся од плачу́? Яка́я ныдо́ля нады́бала

Сэ́рцэ твое́? Ны тайі́сь, роскажы́, хай мы обо́е зна́тымо».

Тя́жко зотхну́вшы, каза́в Ахылэ́с хутконо́гый:

365 «Зна́йіш, ма́ты: на́шо тобі́ про всэ роска́зуваты мыні́, ты ж сама́ ві́дайіш всэ?

Мы на святы́йі Фы́вы, на мі́сто Гэтыо́на ходы́лы;

Мі́сто забра́лы, і всэ то́е, шо взялы́, доста́вылы до становы́ска;

Всэ по́мыз собо́ю, як і трэ́ба, аха́йці подылы́лы:

А Хры́сову хоро́шу дочку́ далы́ Отрэ́ёвому сы́новы.

370 І ху́тко Хрыс, стары́й ба́тюшка Ополо́нув,

Прышо́в до чо́рных аха́йськых кораблі́в, ко́ваных мі́ддю,

Шоб пле́нну дочку́ вы́купыты; вин прыні́с богаті́зный вы́куп,

І дыржя́в в рука́х, на жызлі́ золото́му Ополо́нового

Чырво́но-золото́го вынця́, ла́голыв россу́длыво вин всіх аха́йцюв,

375 А найё́мч Отры́дув, ма́ючых власть і створі́лныкув аха́йського ви́йська.

Всі аха́йці згоды́лысь, галасну́вшы ра́зом,

Чэсть ля ба́тюшкы зробы́ты і взя́ты отпові́дный вы́куп;

Одному́ оно́ Огамымноно́вы гэ́тэ було́ ны до вподо́бы:

Прогна́в вин жрыця́ з гочэ́й, грозячы́сь.

380 Жрэць розгні́вався і пошо́в наза́д; алэ́ ёго́ Ополо́н,

Як той зра́зу ж став молы́тысь, почу́в і послу́хав, бо любы́в ёго́;

І смыртэ́лну стрылу́ посла́в на оргэ́йцюв; лю́дэ

Гы́нулы, гурт за гу́ртом, и лэ́талы быссмэ́ртного стрі́лы

С конця́ в конэ́ць по шыро́кому становы́сковы. Тоды́ проро́к,

385 Калха́с розу́мный, ознаймы́в во́лю Бо́га.

Пэ́ршым пора́йів я вблаготворы́ты розозлё́ного Бо́га.

Злы́стю загорі́вся Отры́д і злю́шчый ско́чыв з мі́сьця,

Почя́в грозы́тысь, і пра́вдыть свое́ грозі́нне!

В Хры́су ба́тюшчыну дочку́ аха́йськы ді́ты быстрого́кы

390 Повызлы́ в лё́хкому корабле́вы, шэ й дар ля Бо́га на мырі́нне.

А ныда́вно до мынэ́ прыхо́дылы посланці́ і з жы́тлыска

Бры́сову дочку́ забра́лы, дорогы́й подару́нок мыні́ од ахайцюв!

Ма́ты! Як ты ма́йіш сы́лу, то заступы́сь за одва́жного сы́на!

Допі́ро ж пойды́ на Олы́мп і просы́ Зэ́вса, шо сы́лу ма́е выли́ку,

395 Як душі́ ёго́ догоджя́ла ты сло́вом і ді́лом.

Чя́сто шэ в ба́тьковуй ха́ты, як молоды́й був, то чув,

Шо чя́сто хвалы́лась ты, шо од Кронового сы́на, згу́шчувача о́болокув,

Ты з быссмэ́ртных одна́ одвыла́ роспрокля́тэ лы́хо

Того́ дня, як ёго́ закова́ты Олымпы́йськы рызыкну́лы,

400 Гэ́ра, Посыйдо́н і Афы́на Пала́да.

Ты, Богы́ня, ві́дайіш, знысто́жыла кова́нне то́е;

Ты на Олы́мп горы́стый прыклы́кала стору́кого на по́моч,

Шо Богы́ зову́ть ёго́ Брыарэ́й, а лю́дэ – Эгэ́й:

Вин страшны́й сыла́к, і за ба́тька свого́ ду́жчый.

405 Вин ко́ло Кроны́да сів, озі́йный і гоноро́вый,

То Богы́ жахну́лысь, і вжэ ны кова́лы.

То ты про гэ́тэ напомыны́ і просы́, обныма́ючы колі́на,

Хай вин схо́чэ в би́йках да́ты сы́лу троя́нцям,

Шоб воны́ аха́йцюв гна́лы до са́мых кораблі́в і до мо́ра,

410 Шоб йіх забыва́лы, і шоб аха́йці свойі́м царе́м здово́лылысь;

А шоб гэ́той цар з вла́стю вылі́кыю, ханабэ́ра Огамымно́н,

Отрэ́юв сын, хай ві́дае,

Шо вин зробы́в ныхорошэ́, зныва́жывшы найодважні́шого аха́йця».

На то́е сы́новы каза́ла Фыты́да, ллю́чы слё́зы:

«Сы́ну мий! На́шо я тыбэ́ згодова́ла ро́джаного до быды́!

415 Дай Бо́жэ Зывэ́су, коб ты пы́рыд корабля́мы быз сліз і нышчя́сьця

Міг бу́ты. Коро́ткый твий вік, і конэ́ць ёго́ блы́ськый!

За́рэ ты ра́зом – і з ві́ком найкоро́тчым, і са́мый нышчя́сный!

В лыху́ю годы́ну, сы́ну мий, тыбэ́ я в хоро́мах породы́ла!

Алэ́ пудныму́сь на Олы́мп, засні́жаный ё́мко (вэ́льмы);

і ля Зэ́вса, роспоря́дныка мыга́ннем,

420 Я всэ роскажу́: мо́жэ зда́сьця на мойі́ пры́зьбы.

А ты за́рэ остава́йся ко́ло кораблі́в шпа́ркых,

І ны вгамля́й (ны гамы́) гныву́ на аха́йцюв, і прытьмо́м здэ́ржся од бы́ёк.

Зэвс, творэ́ць мыга́ння, пошо́в вчо́ра до далё́кых во́дэй Окыя́на

З гу́ртом быссмэ́ртных на бынкы́т до ні́грув (эфіо́пув) бызгрі́шных;

425 Алэ́ двана́цьцятого дня вин знов вэ́рныцьця на Олы́мп;

І тоды́ я пойду́ в мыдяны́йі Зэ́всовы хоро́мы,

І до ныг прыпаду́, і бу́ду ёго́ ла́голыты-просы́ты».

Ко́нчыла говоры́ты і згы́бла, оста́вывшы зажу́раного сы́на,

З нывті́шным го́рэм в сэ́рцы по ді́вчыны с чырво́ным по́ясом,

430 Забра́нуй сы́лыю. А тоды́ Одысэ́й-хытру́н

Доту́ркався до высё́лыйі Хры́сы з жэ́ртвыю святэ́ю.

Шя́хаючы, шпа́ркый корабэ́ль вплів в лыбо́ку пры́стань.

Всі парусы́ спусты́лы, зложы́лы на чо́рному кораблі́,

Ма́чту до «гнызда́» прытягну́лы, хутэ́нько спусты́вшы на лы́нах,

435 І кораблі́ за́рэз жэ прывыслова́лы до становы́ска.

Там воны́ «котвы» спуска́ють, прыча́лы до становы́ска прыв’я́зують,

І з дружы́ныю са́мы схо́деть на бэ́рог мо́ра,

І выво́деть тыля́т, гэ́то жэ́ртва ля Бо́га Ополо́на,

А за йі́мы Хрысыйі́да (Хры́сова дочка́) на ба́тьковську зэ́мню схо́дыть.

440 Тоды́ ді́вчыну до алтаря́ пові́в Одысэ́й пожо́нный,

Одда́в ля старо́го в обы́ймы і выта́в сло́вом розу́мным:

«Хры́сэ, посла́в мынэ́ до тыбэ́ цар Огамымно́н

Одда́ты тобі́ дочку́, і ля Фэ́ба жэ́ртву

Тут жэ за дана́йцюв да́ты, шоб вблага́ты на мы́лость Бо́га,

445 Шо, загні́вавшысь, насла́в на оргэ́йцюв тя́жкэ лы́хо».

Сказа́в і одда́в Хрысыйі́ду, і зрадні́вшый стары́й обыйня́в

Дорогу́ю дочку́. А тоды́ охвыро́вану до́бру жэ́ртву

Око́ла алтаря́ хороші́зного ри́мнынько ста́влеть,

Ру́кы водо́ю мы́ють, і сыль, і ячмі́нь ввэрх зныма́ють.

450 Став Хрыс голосно́ молы́тысь горі́ (вышыні́), пудня́вшы ру́кы:

«Почу́й, сырыбролу́кый, шо, бырыжучы́, обхо́дыш Хры́су,

І святу́ю Кы́лу, і до́брэ ца́рствуйіш в Тыныдо́сы!

Ты, як я молы́вся, і впырі́дж почу́в з душе́ю

І просла́выв мынэ́, сыпыну́вшы лы́хо на аха́йцюв;

455 То й допі́ро почу́й і вблаготворы́ пры́зьбы старо́го:

Допі́ро лыху́ю по́шысть одвыды́ од дана́йцюв».

Так вин ла́голыв, – і почу́в ёго́ Фэб Ополо́н.

Як ко́нчылы молы́тысь, то ячмэ́нем і сы́ллю посы́палы жэ́ртвы,

Шыйі́ йім вы́бынчылы, позадыра́вшы го́ловы, заколо́лы (зарі́залы),

пото́м йіх полупы́лы;

460 Одра́зу ж одруба́лы стё́гна, обрі́заным жы́ром обокла́лы

Всю́ды вдво́е, а навэ́рх положы́лы вынтро́бы сыры́йі.

Жрэць на дрова́х палы́в йіх, кроплячы́ выно́м чырво́ным;

Молоды́йі хло́пці наоко́ла ёго́ в рука́х п’ятызу́бці дыржя́лы.

Спалы́вшы стё́гна, і покушта́вшы вынтро́бэй з зако́ляных (зарі́заных),

465 Всэ оста́тне воны́ дробле́ть на кава́лкы, ны́жуть рожна́мы (п’ятызу́бцямы),

Пычу́ть (сма́жеть) на йіх окура́тно і, хва́йно спі́кшы, зныма́ють.

А дові́вшы всэ до ладу́, полу́дэнь зробы́лы;

Всі бынкытова́лы, ныко́му ныц ны забракова́ло на бынкэ́товы-зби́рні;

А як всі понайіда́лысь і понапыва́лысь

(А як пытте́м і йі́жыю го́лод вгамы́лы),

470 Молоды́йі хло́пці, поналыва́вшы ри́мно з ру́б’ем пытва́ в чя́шы,

С ку́бкамы до всіх пудхо́дылы, почына́ючы с пра́вого бо́ку.

Ці́лый дэнь воны́ вблаготворя́лы спі́вамы Бо́га;

Голосно́ врочы́сты наби́жны пісні́ ёму́ хло́пці спыва́лы,

Прославля́ючы ёго́, Бо́га-стрыльця́, і вин высылы́вся, слу́хаючы.

475 А як оно́ зайшло́ со́нцэ і як споночі́ло над зымне́ю,

Вкы́нулысь в сон плавакы́, полажы́вшысь ко́ло са́мых прыча́лэй

морськы́х кораблі́в.

А як оно́ зыйшла́ свытова́я зоря́, як з ро́жы кві́тка, ознаймня́льныця ра́нку,

Наза́д в доро́гу зобра́лысь до вылі́кого становы́ска аха́йського.

І с са́мого мі́сьця йім ві́тёр посла́в Ополо́н срыбролу́кый,

шоб йі́халы з ві́тром.

480 Ма́чту встановы́лы, всі бі́лы парусы́ пороспуска́лы;

Сырі́днёго па́руса одра́зу ж ві́тёр наду́в; а як поплі́в корабэ́ль,

То ко́ло ёго́ но́са ё́мко зашумі́лы хва́лі чырво́но-ягодо́вы;

Ху́тко вин лыті́в по хва́лях, оставля́ючы слід на воді́.

А по́сля, як ху́тко во́ны доплывлы́ до вое́нного становы́ска аха́йцюв,

485 Чо́рного корабля́ воны́ вы́тяглы на спады́стый бэ́рог,

І высо́ко на пыску́, пудкоты́вшы то́всты коло́ды, ёго́ встановы́лы.

А са́мы одра́зу ж розыйшлы́сь по свойі́х корабля́х і жы́тлысках.

Алэ́ всэ-такы був розгні́ваный і ны отхо́дыв од чо́рных кораблі́в

Годо́ванэць Зэ́вса, Пылы́д Охылэ́с, ходо́к шви́рный.

490 Ны був вжэ вин ны на схо́дах, шо сла́выю мужыкы́в хорошы́лы,

І в стра́шных би́йках ны був; з вылі́кым го́рэм на сэ́рцы

Сыді́в быз вся́кого ді́ла, алэ́ в душі́ пра́гнув войны́ і би́йкы.

Нарэ́шты, с того́ чя́су пройшло́ двана́ццэть дён

І на святы́й Олы́мп вырну́лысь быссмэ́ртны Богы́

495 Всі ра́зом; пэ́ршый ішо́в Зэвс. Ны забу́лась Фыты́да

Про сы́новы пры́зьбы; ра́но явы́лась з морсько́го шу́му,

І ра́нным тума́ном зыйшла́ на высо́кэ нэ́бо, до Олы́мпа;

Там одного́ сыдя́чого творця́ мыга́ння, Зэ́вса,

Ба́чыть на са́мому струпку́ горы́ многовэ́рхыйі, Олы́мпа;

500 Блы́зынько спэ́роду ко́ло ё́го сады́цьця і, одра́зу ж, обня́вшы колі́на

Лі́выю руко́ю, а пра́выю лё́гынько дотыка́ючысь до пудборі́ддя,

Так ка́жэ, про́сячы ба́тька й царя́ быссмэ́ртных, Зэвса Кроныё́на:

«Як я колы́, ба́тьку наш, тобі́ пры быссмэ́ртных догоды́ла

Сло́вом чы ді́лом, то справдь одну́ мою́ про́зьбу!

505 За сы́на заступы́сь мого́; вин і так с коро́ткым ві́ком;

А ёго́ Огамымно́н, волода́р мужыкы́в, обнысла́выв:

Вин у ёго́ одобра́в ёго́ заслу́гу і роспораджя́йіцьця е́ю.

То заступы́сь за ёго́ ты, Зэвс Олымпы́ець, му́дрость ныбэ́сна!

Ви́йськовы троя́нському дай сы́лу, по́кыль аха́йці

510 Сы́на мого́ ны вва́жеть і шанова́ты ны ста́нуть».

Так говоры́ла; алэ́ юй ныц ны сказа́вшы, Зэвс, роспоря́днык хмаря́мы,

До́вго сыді́в, мовчачы́; як обняла́ колі́на,

Так і дыржя́ла, прыпа́вшы, і знов ёго́ ла́голыла:

«Скажы́ такы́ пэ́вно і справдь святу́ю во́лю,

515 Чы откажы́ (роспро́стайсь зо мно́ю): ты ж ныц ны бойі́сся,

то я бу́ду ві́даты,

Чы я са́ма ганьби́вна з быссмэ́ртных Богы́нь».

Юй, ё́мко зотхну́вшы, каза́в Зэвс, роспоря́днык хмаря́мы:

«Нывысё́лэ ді́ло, нынавы́дынне на мынэ́ ты зво́дыш

Гэ́ры ханабэ́рыстыйі: розозлы́ть вона́ мынэ́ зныва́жлывымы слова́мы;

520 Гэ́ра й так быспырэ́станку пы́рыд Бога́мы зо мно́ю

Праву́йіцьця і лымынту́е, шо я троя́нцям в войні́ помага́ю.

Алэ́ за́рэ хучі́й іды́, шоб тыбэ́ на Олы́мповы ны пуба́чыла

Гэ́ра; а про оста́тне, то вжэ мий кло́пот, і я сам зроблю́, шо трэ́ба:

Дывы́сь, шоб була́ пывня́чка, – тобі́ я хыта́ю голово́ю.

525 Гэ́то в мынэ́ ля Богы́в быссмэ́ртных найби́льшый

Знак сло́ва: быз поворо́ту то́е сло́во, наві́кы нызмі́ннэ,

І ны збу́тысь ны мо́жэ, як я голово́ю похыта́ю».

Сказа́в, і, пока́зуючы, шо дае́ зна́ка, – Зэвс вору́шыть чо́рнымы бровы́ма:

Ху́тко ко́сы ману́шчы вго́ру в ёго́ пуднялы́ся

530 Око́ла головы́ быссмэ́ртныйі, і стыпыну́вся Олы́мп многовэ́рхый.

Так ра́йілысь воны́ і розыйшлы́сь. Ху́тко Фыты́да

Шу́хнула в быздэ́нныцю морську́ю з высо́тэй ся́ючых Олы́мпа.

Зэвс вырну́вся в хоро́мы, і Богы́ с прысто́лув зыйшлы́,

Шоб судосы́тысь с свойі́м ба́тьком; ны сты́шчыв ны оды́н з быссмэ́ртных,

535 Сэ́дячы, жда́ты ёго́, і всі с пова́гыю вста́лы.

Там вин на тро́ны сів; алэ́ господы́ня Гэ́ра

Всэ пові́дала, пуба́чывшы, як з йім ра́йілась

Дочка́ старо́го, шо в мо́ры, сырыброно́га Фыты́да.

Одра́зу ж с сва́ркыю накы́нулась на Зэ́вса Кроныё́на:

540 «Хто з быссмэ́ртных, паску́дыско, ра́йівся с то́бою?

Зна́ю, тобі́ до́брэ завсі́ды од мынэ́ тайі́тысь;

Ны́ґды ты сам по свою́й во́лі

       Мыні́ того́, шо ду́майіш, ны нава́жывся сказа́ты!»

Юй отка́зував Биг, ба́тько і быссмэ́ртных, і смыртэ́лных:

545 «Гэ́ра, ты ны на́дься ві́даты всі мойі́ ду́мкы;

Бо гэ́тэ тыбэ́ до добра́ ны довыдэ́, хоч ты мыні́ й жи́нка!

Шо мо́жна пові́даты, то ны́ґды ныхто́ ны пові́дае

Впырі́дж тыбэ́, ны з людэ́й, ны з Богы́в.

А вжэ як сам я, быз Богы́в, шось заду́маю зробы́ты,

550 То ты мынэ́ ны допы́туйся, і сама́ ны выві́дуй».

Тоды́ знов гы́ркнула зыкра́та Богы́ня Гэ́ра:

«Кроны́ду паску́дный, шо ты бляву́скайіш!

Я ны́ґды ны тыбэ́ выпы́туваты, ны сама́ выві́дуваты

Вік ны хоті́ла; спокы́йно завсі́ды заду́муйіш, шо хо́чэш.

555 Я й за́рэ оно́ за однэ́ бою́сь, шоб тыбэ́ ны звыла́

Дочка́ старо́го, шо в мо́ры, сырыброно́га Фэ́та:

Вона́ ж ранэ́нько сыді́ла с тобо́ю і колі́на твойі́ обныма́ла;

А ты юй хыта́в голово́ю, як я ба́чу, хо́чучы за Охылэ́са

Одомсты́ты, алэ́ й мно́го аха́йцюв загубы́ты ко́ло йі́хых кораблі́в».

560 А ля йійі́ одка́зував Зэвс хмарого́нэць:

«Чудна́я ты! Всэ ты взы́рыш, і з гочэ́й мынэ́ ны спуска́йіш!

Алэ́ зробыты ныц ты зо мно́ю ны зро́быш, ма́ло того́,

Од мого́ сэ́рця откы́нысся, збры́дныш мыні́, і з-за гэ́того тобі́ ліпш ны

бу́дэ!

Шо вжэ було́, то було́, алэ́ як я схоті́в, то так бу́дэ!

565 А ты мовчы́, сыды́ і робы́ то́е, шо я скажу́!

І ныхто́ з олымпыйськых Богы́в тобі́ ны помо́жэ,

Як я, розозлы́вшысь, прыложу́ до тыбэ́ свойі́ прывда́лы ру́кы».

Як сказа́в, то зляка́лась ёго́ зыкра́та Богы́ня Гэ́ра

І, мовчачы́, сыді́ла, втыхомі́рывшы свое́ сэ́рцэ.

570 І в Зэ́всовых хоро́мах Богы́ засмуты́лысь.

Алэ́ тут ма́йстэр Гыфэ́ст став говоры́ты,

Годячы́ свою́й ма́тыры Гэ́ры, хоро́шуй, як кві́тцы:

«Быда́ бу́дэ вылі́ка, а мо́жэ й зусі́м ныпопра́вна,

Як вытэ́ з-за людэ́й гэ́так ворогу́йітэ злы́сно!

575 Шо сы́рыд Богы́в ро́бытэ сва́рку! Ны бу́дэ

Ра́дості од сма́чного обі́да, як позлымо́сь оды́н на одного́!

Ма́ты, тыбэ́ я пырыко́ную, хоч і сама́ ты розу́мныця,

Ля царя́ Зэ́вса покоры́тысь, бо шоб вин чя́сом

Ны розыйшо́вся гні́вом да ны сколоты́в нам хоро́шого обі́да.

580 Бо як схо́чэ ба́тько Олымпы́йськый, шо бля́шэ гро́мом,

То всіх с прысто́лув поскыда́е, бо вин тут найду́жчый!

Ма́ты, попрэ́буй вговоры́ты осы́лка ласка́вымы слова́мы,

І одра́зу в Олымпы́йця до нас сэ́рцэ одля́жэ».

Так вы́казавсь і, вста́вшы, блышчя́чого ку́бка з дном пудви́йным

585 Ма́тыры мы́луй пудно́сыть і знов юй так гово́рыть:

«Мы́ла ма́ты, потырпы́ і вы́трывай, як бы ны було́ тобі́ кры́вдно!

Ны довыды́ до того́, шоб сын ба́чыв,

Як Зэвс тыбэ́ бу́дэ лупы́ты кулака́мы; бо я ны ма́тыму

сы́лы тыбэ́ обороны́ты,

590 Вин ужэ́ ко́лысь мынэ́ за то́е, шо заступы́вся,

Грэ́мынув, за но́гу схваты́вшы, і скы́нув з ныбэ́ського поро́га:

Па́дав, лыті́в я ввэсь дэнь (ввыздэ́нь), і як захо́дыло я́снэ со́нцэ,

Впав на хороші́зный Лымно́с, вжэ лэ́дьшо ды́шучы,

То там сынты́йськы лю́дэ мынэ́ прыйнялы́ хорошэ́».

595 Сказа́в вин так; осмыхну́лась Богы́ня, білоті́ла Гэ́ра,

І з усмі́шкыю од сы́на хвайню́ського ку́бка взяла́.

Вин і дру́гым Бога́м, почына́ючы с пра́вого бо́ку,

Соло́дкый мыдо́к пудно́сыть, чэ́рпаючы ку́бком с чя́шы.

Смі́хом нывдэ́ржным хлёхо́нулы святы́йі Богы́, шо на нэ́бы,

600 Пуба́чывшы, як с ку́бком Гыфэ́ст по хоро́мах то туды́,

то сюды́ шя́хайіцьця.

Так ввыздэ́нь, по́кы ны зайшло́ со́нцэ, святы́йі Богы́

Всэ бынкытова́лы, роскошу́ючы за столо́м і высылячы́ сырця́

Го́лосом хва́йныйі лі́ры, на яку́й спра́внымы па́льцямы грав,

во́дячы по стру́нах, хоро́шый Ополо́н,

І спыва́ннем му́зэй, шо пудспі́вувалы Ополо́новуй му́зыцы

хва́йнымы дыліка́тнымы голоса́мы.

605 А як зайшло́ я́снэ со́нцэ,

То Богы́ схоті́лы опочы́ты, і ка́жон з йіх пошо́в в свою́ хоро́мыну,

Шо ка́жному з йіх на паґуркова́тому Олы́мповы

Хытра́к Гыфэ́ст кульга́вый так доложы́вся, шо бы

шклянкы́ поодбудо́вував.

Зэвс, найодпові́днішый Олымпы́ець, пошо́в до свэ́йі постэ́лі,

Дэ вин за́вшы опочыва́в, як ёго́ брав соло́дкый сон;

610 Там вин, зайшо́вшы, зопочы́в, а ко́ло ёго́ лыгла́ пы́шна Гэ́ра.

 

П е р а к л а д   з р о б л е н ы   ў   1 9 8 4 – 1 9 8 6 гг.

С л о ў н і к

Айід – бог падземнага царства і царства мёртвых (Аід); Аполон – гл. Ополон; Апыя – старажытная назва Пелапанеса (Апія); Афына, Афына Палада – дачка Зеўса, багіня мудрасці і інш. (Афіна, Афіна Палада); ахайці – грэчаскае племя, у часы Траянскай вайны ахайцамі часта называлі грэкаў наогул (ахайцы, ахейцы); Аянт – удзельнік Траянскай вайны (Аянт, Аякс, Эант); Брыарэй – адзін з шматгаловых і шматрукіх волатаў (Брыарэй); Брыс – цар племені лелягаў (Брыс); Брысыйіда – дачка Брыса (Брысяіда); Гылыён – грэчаская назва Троі (Іліён); Гыфэст – бог агню і кавальскага рамяства (Гефест); Гэктор – траянскі герой, сын Прыяма (Гектар); Гэра – сястра і жонка Зеўса, багіня, царыца багоў, апякунка шлюбу, хмар, грому і інш. (Гера); Гэтыон – цар горада Фівы ў Малой Азіі (Этыён); данайці – грэчаскае племя; у часы Траянскай вайны данайцамі часта называлі грэкаў наогул (данайцы); Дрыант – правадыр племені лапідаў (Фесалія) (Дрыянт, Дрыяс); Зэвс, Зывэс, Дыос – сын Кронаса, галоўны бог грэкаў, цар і бацька багоў і людзей (Зеўс); Ідомынэй – цар Крыта, унук Міноса (Ідамяней); Кайнэй – волат, які валодаў непаражальнасцю (Кайней, Кеней, Кайнес); Калхас – унук Апалона, ад якога атрымаў дар прароцтва (Калхас); Клытымнэстра – жонка Агамемнана (Кліцямнестра); Кронос, Крон – адзін з даалімпійскіх багоў, бацька Зеўса (Кронас, Крон); Кроныд , Кроныён – сын Кронаса, Зеўс (Кранід, Краніён); Кыла – горад з храмам Апалона (Кіла); лапыфы – племя ў Фесаліі (лапіфы); Лымнос – востраў у Эгейскім моры, дзе, паводле міфаў, знаходзілася кузня Гэфеста (Лямнос); Лэта – багіня, маці Апалона (Лета); Мынылай – брат Агамемнана (Менялай); Мынытыд – адзін з арганаўтаў, бацька Патрокла (Меняцід); мырмыдонці – грэчаскае племя (у вобласці Фесалія) (мірмідонцы); Нэстёр, Нэсьцёр – цар Пілоса, адзін з арганаўтаў, удзельнік Траянскай вайны (Нестар); Огамымнон (Огамэмнон) – сын Атрэя, цар Аргоса, правадыр грэкаў у Траянскай вайне (Агамемнан); Одысэй – цар вострава Ітака, герой «Іліяды» і «Адысеі» (Адысей); Окыян – 1) брат Кронаса (бацькі Зеўса), паводле міфаў, жыве ў падземным царстве, 2) міфічная рака, якая акружае зямлю (Акіян); Олымп – свяшчэнная гара ў старажытных грэкаў, месцазнаходжанне багоў (Алімп); Олымпыець – кожны з багоў, які знаходзіўся на Алімпе (Алімпіец); Ополон, Аполон, Фэб – сын Зеўса і Леты, бог сонечнага святла (Апалон, Феб); Оргос, Орголыда – старажытнагрэчаская дзяржава са сталіцай у Мікенах; пазней у Аргалідзе ўзвысіўся горад Аргос (Аргос, Аргаліда); оргэйці – а) жыхары Аргоса; б) агульная назва грэкаў у часы траянскай вайны (аргейцы, аргівяне); Орэй – бог вайны (Арэй); Отрыды – сыны Атрэя (Агамемнан і Менялай) (Атрыды); Отрэй – цар Мікен, бацька Агамемнана (Атрэй); Охылэс, Охыл – герой Траянскай вайны (Ахілес, Ахіл); Патрокл – удзельнік Траянскай вайны, сябар Ахіла (Патрокл); Полыфэм – удзельнік паходу арганаўтаў, паходзіў з племені лапідаў, муж сястры Геракла (Паліфем); Посыйдон – брат Зеўса, бог мора (Пасяйдон); Прыям – цар Троі (Прыям); Пылос – горад у Пелапанесе, сталіца ўладанняў Нестара (Пілос); Пылыд, Пылыйід – сын Пялея, Ахіл (Пялід, Пеляід); Пылэй – бацька Ахіла (Пялей); Пырытой – цар племені лапіфаў (Пірытой, Пайрытой); Смынтэй – эпіклеса («прозвішча») Апалона (Смінтэй); сынтыйці – старадаўнія жыхары вострава Лямнос (сінтыйцы); Талтыб – удзельнік Траянскай вайны, вяшчальнік (Талціб); Троя – горад-дзяржава ў Малой Азіі (Троя); Траянская вайна – вайна паміж старажытнымі грэкамі і траянцамі (каля ХІІІ–ХІІ стст. да н.э.);   Тыныдос – востраў у Эгейскім моры і горад на ім з такой жа назвай (Ценядос); Тысторыд – сын Цестара, Калхас (Цестарыд); Тысэй – грэчаскі герой (Цясей); Тэстор – бацька Калхаса (Цестар); Фоб, Фобос – сын Арэя, бога вайны, увасабленне жаху (Фоб, Фобас); Фтыя – галоўны горад мірмідонцаў, сталіца царства Пялея і Ахілеса (Фтыя); Фывы – горад у Грэцыі (вобласць Беотыя) (Фівы); фыссальці – жыхары Фесаліі, вобласці ў Грэцыі (фесалійцы); Фэб – гл. Ополон, Аполон; Фытыда, Фэта – марская багіня, маці Ахілеса (Фятыда, Фета); Хрыс – жрэц Апалона ў г. Хрысе (Хрыс); Хрыса – горад з храмам Апалона (Хрыса); Хрысыйіда – дачка Хрыса (Хрысяіда); Эврыбат – вяшчальнік Адысея (Эўрыбат); Эгэй – паводле міфаў, афінскі цар (Эгей); Эксад – прадстаўнік племені лапіфаў (Эксад); эфіопы – негры.

Блышчя́чый – бліскучы, блішчасты; бля́шыты – зіхацець, блішчэць, ззяць; бонова́нне – буянства; бонова́ты – буяніць; брашчя́ты – бразгатаць; броды́ты – вытоптваць пасевы, ніву; бры́скаты – пырскаць; бры́скаты – бразгатаць; вбра́ты – прыбраць, выстраіць; ввыздэ́нь – увесь дзень, цэлы дзень; вгамля́ты – сунімаць, спыняць; вгамы́ты – суняць, спыніць; вгорі́ – наверсе, у вышыні; в гы́чы – у вочы; впра́вный – знаходлівы, дасціпны; вы́бынчыты – выпнуць, выпучыць; выдрова́ты – падаваць голас, гук з рэхападобным адценнем; вытэ́ – вы (займ.); галасну́ты – гучна прагаварыць, сказаць; га́рахы – кучары; го́йдалка – гушкалка; гора́ – вышыня; гы́нчый – іншы; доложы́тысь – прыкласці намаганні, уменні; допі́ро – зараз, цяпер; допі́рышный – цяперашні; доту́ркатысь – дасягнуць, дамагчыся; дохо́дыты – патрабаваць; ё́мко – моцна, вельмі; жывэ́ – бывае; жя́ско – жахліва; жя́скый – жахлівы; заволо́ка – бадзяга, валацуга; зася́яты – заззяць, заблішчаць; зашкварчя́ты – з’явіцца на вачах (пра слёзы); звоёва́ты – заваяваць; здава́тысь на пры́зьбы – дамагацца просьбы, дамагацца, каб цябе прасілі; зду́жаты – адолець; зляка́тысь – спужацца; зогна́ты зло – адпомсціць; ка́жон – кожны; ко́сы – валасы; ла́голыты – упрошваць, маліць; лёкоті́ты – дрыжаць; лыбо́кый – глыбокі; лэ́дьшо – ледзьве; мана́ – водар, духмянасць; ману́шчый – духмяны, водарны; мара́тый – брудны; мі́сто – горад; мужы́к – муж, мужчына, мужык; мыга́нне – блісканне маланкі; мыдяны́й – медны; найвправні́шый – самы знаходлівы і дасціпны; напопырыкы́ – наперакор, наадварот; напыро́д – папярэдне; натото́е – наперакор, наадварот, назло; ні́гэр – негр; ныбэ́ськый – нябесны; ны́ґды – ніколі; нымаві́сты – немаведама; ныц – нічога; нэ́бысь – нібы; о́болок – воблака; озі́йный – велізарны, гіганцкі; озі́я – веліч, волат, гмах; ознаймня́ты – паведамляць; ознаймы́ты – паведаміць; оно́ – толькі; осмыхну́тысь – усміхнуцца; отпові́дный – выдатны; паґуркова́тый – узгоркавы; паґу́рок – узгорак;   плы́нне – род, пакаленне; пові́даты – даведацца; пожо́нный – паважаны, шаноўны; покушта́ты – пакаштаваць; полу́дэнь – абед; правды́чный – сапраўдны; правова́тысь – спрачацца; прыві́тчость – ветлівасць; прыві́тчый – ветлівы; прывысты́ – нарадзіць; прытьмо́м – абсалютна, цалкам; прышыхо́ваный – падрыхтаваны; прышыхова́ты – падрыхтаваць; пудраджя́тысь – пагаджацца, згаджацца; пудрады́тысь – пагадзіцца, згадзіцца; пывня́к – упэўнены ў сабе, сваім становішчы; ратовны́к – выратавальнік, збавіцель; ри́мно з ру́б’ем – поўна да краёў; росхоро́шый – прыгажун; росшоло́паты – зразумець, скеміць; руся́вый – светла-русы; сколоты́ты – пасварыць; скупі́зный – скнарлівы; соромо́цыя – сорам, сарамата; споночі́ты – сцямнець; спра́глый – вельмі прагны; сста́рытысь – састарэцца; струпо́к – вершаліна, верх; стыпыну́ты – страсянуць; сты́шчыты – пасмець, адважыцца; судосы́ты – сустрэць; судосы́тысь – сустрэцца; сыла́к – сілач; ся́йнуты – заззяць, бліснуць; ся́яты – ззяць; убра́ты – прыбраць, выстраіць; халабу́да – халупа, хаціна; хвайнэ́ськый – прыгажун; хлёхо́нуты – фыркнуць ад смеху; хороші́зный – прыгажун; хорошы́ты – упрыгожваць; хыта́ты – ківаць; цвях – цвік; чудны́й – дзівак, жартаўнік; шви́рный – хуткі, скоры; шма́ґлый – быстры, шпаркі; шя́хаты – шамацець, шастаць; шя́хатысь – мітусіцца.

Leave a Reply