П.Кулік. ФАНЕРА

До біографії автора

Íду я екось удосвыта з выдром до сыбэ в хлів корову доïты, колы чую, шо шось гудэ. Міні й барздэ, хай гудэ, алы ж потом дывлюсь: стала каля мэï хаты машына. Я й одупліла, думаю сама собі, шо гэто за хапуны так рано ïдуть до мынэ? Якая пошысьць ïх нысэ? Хоч вдыч кыдайся. Я хучій забігла за кучу гнïю і выглядаю. Хтось выйшов із кабіны, а з ïм шэ одын чоловік. Людкы моï, ідуть прамо до мынэ. Шо робыты? Чы плакаты, чы смыетысь? Стою, ны ворушусь. Пудходеть блыжій, бачу Петя Самоховец – манін мужык з якымся ґоём.

Петя, потыраючы рукы, кажэ:

– Ну вжэ здраствуй, Параша. Ты ек шпіён, тежко найты, ек ны знаïш, дэ шукаты. Ïхалы тут каля вас, думаïм дай заïдым, провідаïм родню, поговорымо, бо давно ны бачылысь.

Я зразу смыкынула, якыï провідкы ïм трэба – выпыты, залыты більма ныбійсь ïм захотілось. Шэ, мусыть, од вчрашнёго вырачкы чырвоны. Шо робыты, ек од ïх оттараскатысь? Í короав шчэ ны дояна. Йдэмо в хату. Хотілось ïх шурнуты камытухію, алы ж екось ны зрукы – своек. Пудыйшлы до машыны. Кынула я вочыма в кузуб і здывовалася. Эгэ! Бачу, вызуть фанеру. Я й зрадніла. А, можэ, думаю, пошыховало, можэ квапыця вымануты фанеры!

Зайшлы в хату. Петя сів каля стола, а той розглядае карточкы в ремках на стінах. Кажуть, шо стомылыся і шось холоднево, а я собі мовчу каля пэчы, обрізую картоплы. Туды, сюды, чую шэпчуця у тïй хаты. Я думаю:

– Шыпчысь, шыпчысь, зарыз тобі так ны будэя, ек колысь.

Бачать воны, шо окромій нышчымного картопля з макухію і кварты молока нычого гобільш ны получать і поïдуть з ныцыкамы, бо в мынэ самэï нычого ныма, хоч з коліна выламны. У діжцы е правда кусок сала од жывота, з цыцкамы, то трэба шэ на косовыцю оставыты. За гурком косу ны потегныш. Колы чую, одкрываюця двэры, входыть Петя і кажэ:

– Параша, можэ, тобі фанера трэба? То дамо трохы.

– Чы ж правда? Í ны обманыш?

Петя кажэ:

– Ны бійся, Параша. Мы люды своï, дамо тобі фанеры навіть быз сучків.

Шо тут робыты? Знайшла за сундучком плешку і підбыжком побігла до сусідкы. Выпросыла я міцныï горілкы да й хучій назад полытіла, аж уталовалася.

Пудсахатарыла ïм тое-сёе поснідаты і ставлю на стïл. Петя кажэ:

– Хватыть тобі, Параша, ïжу правыты, дай нам хучій горілкы.

Петя з шахвёром лыґнулы по шкленцы, навіть і ны облызнулыся. Потом Петя вылыв у шкленку шо сывіло на дні, і сунэ міні.

– На, Параша, шкленку, выпый з намы, кыб фанера ны россохлась.

Я ек добрый дурынь, тожэ выпыла. Аж вочы на лоб полізлы и дух зайняло. А воны собі ïдеть, рогочуть, хвалять горілку. Петя навіть сказав, шо йму ïжа ны лізэ в горло быз ста грам горілкы. Сіла я на лавку каля ïх і ïм камсу з картоплямы. Петя кажэ:

– А чого гэто ты, Параша, камсу з головамы ïсы?

– Дурынь! То я ж і за головы грошы платыла!

Потом воны спываты потяглы. Шо ты зробыш, всэ позволыш, ек трэба фанера. Пушла я, подоïла корову, процыдыла молоко, потом чыгуна з свынечыю ставылв в піч. Контэтна!

Колы гэто чую од пэчы, шо Петя і шахвёр выходеть чырыз другыï двэры на двір. Я кажу:

– Петя! Куды гэто вытэ? Шэ молока з пуд коровы дам.

А він кажэ:

– Зары прыдымо, підым пошукаïм фанеру быз сучків і занысэмо тобі в хлів, кыб ныхто ны бачыв. Міні й барздэ, радуюсь, налываючы у шкленкы молоко. Во шчасьце само йдэ до мынэ в рукы. Колы чую, завылы машыну, чмухнулы і поïхалы. Я выскочыла з хаты. Дэ там! Пыл стэлыця по дорозы. Тïлько я ïх і бачыла. Моя долынька. Í клясты ныма кого, кыб воны в’езы зламалы! Плеснула я рукамы і заенчыла.

Духу святый! Тры ïці вбыла, окрушчык хліба стохлыла, спрышчыла поліно, кусок сала спыкла і навіть ны здзір, кубасы крутіль нарізала, повну плешку горілкы, ек воко, поставыла, а воны кынулысь вдыч, навіть спасібо ны сказалы. То добрэ, шо якых чырыз місяць Петя оддав міні грошы за горілку, а всі другыï смакы пропалы. Потом мыні сусідка шморгынула, дэ фанера.

То во ек я фанеру доставала. Ныдарма кажуть: з слабэю головою у чед ны лізь.

1975 год

До біографії автора

 

Leave a Reply