Максім Багдановіч. Мызыка (переклад на говірку села Сімоновичи Федора Климчука)

Переклад  Федора Климчука на говірку села Симоновичи Дрогичинського району

Мызы́ка

Був на сві́ты мызы́ка. Мно́го ходы́в вин по зымні́ і всэ грав на скры́пцы. І пла́кала в ёго́ рука́х скры́пка, і такы́й був в ёго́ гратті́ жяль, шо аж за сэ́рцэ хвата́ло…

Пла́чэ скры́пка, ллють лю́дэ слё́зы, а мызы́ка стойі́ть і выво́дыть шэ жалосні́й, шэ смутні́й. І болі́ло сэ́рцэ, і пудступа́лы до гочэ́й слё́зы: так і сту́кнувся б грудьмы́ об зэ́мню да всэ слу́хав бы мызы́ку, всэ пла́кав бы по свою́й до́лі…

А було́ ны раз шэ й так, шо мызы́ка бы ріс в гочя́х людэ́й і тоды́ грав ми́цно, зви́нко: гудя́ть стру́ны, звыны́ть ры́мка, бас, як грим, гудэ́ і грозлы́во бу́дыть од сну і склыка́е вин наро́д. І лю́дэ пудныма́лы опу́шчаны го́ловы, і вылы́кым гні́вом блышчя́лы йі́хы го́чы.

Тоды́ блідні́лы і траслы́сь, як пры шы́хлі, і хава́лысь од стра́ху, як ты́йі гадю́кы, всі кры́вдныкы людэ́й. Мно́го йіх хоті́лы купы́ты в мызы́кы ёго́ скры́пку, алэ вин ны прода́в йійі́ ныко́му, І ходы́в вин да́лэй по́мыз бі́дным наро́дом і гратте́м свойі́м буды́в од тя́жкого сну.

Алэ́ прышло врэ́мне, і мызы́кы ны ста́ло: лыхы́йі і з вла́стю лю́дэ посады́лы ёго́ в тюрму́, і там ко́нчылось жы́тте ёго́… І ты́йі, шо загубы́лы ёго́, взялы́ ёго́ скры́пку і ста́лы са́мы гра́ты на юй ля людэ́й.

Оно́ йі́хэ гратте́ ныц лю́дюм ны роска́зувало. «До́брэ гра́йітэ, – каза́лы йім, алэ́ воно́ ны то́е!» І ныхто́ ны міг роз’ясны́ты (ростлума́чыты), чого́ од граття́ мызы́кы так ми́цно бы́лось сэ́рцэ быдно́ты. Ныхто́ ны знав, шо мызы́ка всю свою́ ду́шу вклада́в в гру. Душя́ ёго́ зна́ла всэ всэ то́е го́рэ, шо ба́чыв вин на лю́дюх: гэ́то го́рэ гра́ло на скры́пцы, гэ́то воно́ воды́ло смычко́м по стру́нах: і ны оды́н сы́тый ны міг так гра́ты, як гра́ло людсько́е го́рэ.

Пройшло́ мно́го літ с тэ́йі поры́. Скры́пка розбы́лась. Алэ́ па́мэть про мызы́ку ны пропа́ла ра́зом з йім. І по́мыз тых людэ́й, якы́м вин ко́лысь грав, вы́йдуть дыся́ткы но́вых мызы́кэй і свойі́м гратте́м воны́ бу́дуть буды́ты людэ́й до сві́ту, пра́вды, бра́тства і во́лі…

 

Пераклад зроблены 24.10.2011

 

Leave a Reply